Svenskt Trä

Bygg en relaxbod

Uppdaterad 2021-11-27

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff har ritat en bod, som egentligen är två, på temat Relax. Boden består av en större huskropp och en lite mindre som länkas samman med varandra via en altan. Sätten att koppla av på är många och olika människor finner andhämtning på olika sätt. Det här är en bod som ger möjligheter till flexibel användning och är tänkt för både inne- och uteaktiviteter.

Beställ fönster, dörrar och andra byggnadsdelar med lång leveranstid i god tid.

Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14. Spikar och beslag bör vara varmförzinkade. Till impregnerat trä bör rostfritt stål användas eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Illustrationerna är ej skalenliga.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Bygglov

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Relaxboden består av två huskroppar med en total byggnadsyta på 15 m2. Vissa kommuner tolkar altanen mellan huskropparna som byggnadsyta, vilket gör att det då krävs bygglov beroende på hur stor byggnadsarean är. Rådgör med byggnadsnämnden där du bor. Inom bygglovsbefrielsen finns även möjlighet att bygga en komplementbyggnad med upp till 25 m2 byggnadsarea i anslutning till bostadshuset. Byggnadsnämnden kan också lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till det senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning.

Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Ska Relaxboden användas som bastu med en kamin som värmekälla, så krävs det för en sådan installation att en anmälan görs. För kamin och skorsten ska det vara minst 100 fritt till brännbart material. Rådgör med en sotare.

Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Grund

Märk ut plintarnas placering på marken, se plintplan. Gräv gropar för dessa. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, exempelvis lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Lutar berget kraftigt kan det bli nödvändigt att göra en avjämning – en bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.

För utformning plint – se detalj A. Gjut betongplattorna och tryck fast armeringsjärn i betongplattorna. Armeringen läggs 50 från underkant betongplatta, bockas upp och avslutas 50 under överkant plint. Järnen ligger så att det är 35 till yttersidorna på plinten. När betongen hårdnar placeras gjutformar av papp på betongplattorna. Väg av noga.

Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant, 160 från marken. Fyll därefter tillbaka jord runt om formarna, som fylls med betong. Tryck fast plattjärnsbeslagen, se detalj B för placering, i den ännu inte hårda betongen. Låt plattjärnsbeslagen sticka upp 155 från plinten.

 

Bjälklag

Se bjälklagsplan. Alla golvbjälkar är konstruktionsvirke i dimension 45 x 195 och i hållfasthetsklass C24, golvbjälkar markerade med * ska vara av impregnerat virke träskyddsklass NTR/A. Golvbjälke 3 är 10 kortare än resterande golvbjälkar då den fästs med balksko typ I som har invikta flänsar, det vill säga 3 har längden 2 685. Golvbjälke 1 består av två stycken 45 x 195, C24, som är ihopskruvade med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300.

Limträramen 4 och 12 är i hållfasthetsklass GL28cs och beställs med fördel även den impregnerad, alternativt behandlas med penetrerande grundolja runtom – särskilt viktigt är ändträytor. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Lägg ut syllisolering på plintarna – bitar av grundpapp kan användas. Golvbjälke 1, 2 och 3 vilar på plintar och fästs till dessa med plattjärnsbeslagen enligt detalj A – det är dessa golvbjälkar som ger stöd åt limträbalken som i sin tur bär upp hela bjälklaget.

Limträbalken geras i båda ändar och fästs till golvbjälke 1 enligt detalj C och golvbjälke 2 och 3 enligt detalj D med Observera upp- och nedvänd balksko på grund av lastförhållandet här. Golvbjälke 5 fästs med balkskor enligt detalj E och golvbjälke 6 skråspikas med 3 stycken spik 2,8 – 75, c 40 till limträbalken. Avvakta med att fästa den yttersta golvbjälken 7 tills att den stående delen av limträramen 12 är monterad ordentligt.

Gera den stående delen av limträramen 12 i båda ändar på samma sätt som limträbalken 4. Spika fast spikningsplåtar i 12 enligt detalj F och detalj G samt vinkelbeslag i limträbalken 4. Fäst därefter 12 till 4. Staga provisoriskt den stående ramdelen 12. Nu monteras den yttersta golvbjälken 7 enligt detalj H.

Kortlingar skråspikas till golvbjälkar med 3 stycken spik 2,8 – 75, c 40.

För bärning av isoleringen i golvet förses golvbjälkarna med stödläkt 25 x 25. Dessa spikas fast i sidorna av golvbjälkarna med spik 2,0 – 50, c 300. Se sektion långsida. Stödläkten monteras med fördel på golvbjälke 3 innan golvbjälke 7 har monterats. 7 förses även den med stödläkt före montering.

Observera Innan regelverket på gavlarna monteras isoleras bjälklaget mellan golvbjälke 3 och 7. Efter att stommen är rest och taket är tätt isoleras resten av bjälklaget. Lägg en fasadboard ovanpå stödläkten, som underlag till isoleringen. Var noga med att skydda virke och isolering mot smuts och nederbörd till dess att taket är tätt.

Regelstomme

Observera Till regelverket finns förslag på fönster- och dörrmått. Olika tillverkare kan ha olika behov av öppningsmått mellan reglar för en given dimension – kontrollera därför innan montering att mått stämmer för önskad fönster- och dörrstorlek.

Väggarnas regelverk monteras ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Mät diagonalmåtten så att de överensstämmer med varandra, då är konstruktionen rätvinklig. Se väggelevationer. Väggreglar 26 skråspikas till syll 28 och hammarband 29 med i varje ände 2 + 2 stycken spik 3,4 – 100. Väggreglar 24, 25 och 31 monteras med vinkelbeslag 90 x 60 x 60 x 2,5 som spikas till syll och hammarband med 4 + 4 stycken ankarspik 4,0 – 40.

Fäst den utvändiga gipsen på regelverket med utvändig gipsskruv ø 4,1 – 39, c 100 medan regelverket fortfarande ligger ned, samt stödläkt 25 x 25 enligt detalj I på utsida väggregel 24. Väggregel 27 monteras då gavelväggen är på plats.

Väggregel 31 består av dubbla reglar 45 x 120 som skruvas ihop till varandra med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300. På insidan fästs även en spikläkt 45 x 45 för infästning av plywood insida vägg, se detalj J.

Res långsidorna – en vägg i taget, staga provisoriskt och fäst syllen 28 till golvbjälkarna med vinkelbeslag enligt detalj K.

Montera pelare 30 till bjälklaget enligt detalj L. Placering av limträpelare 115 x 115 i hållfasthetsklass GL30h 30 enligt detalj M. Staga provisoriskt. Väggreglar 25 och 31 fästs på samma sätt som pelare 30 med spikningsplåt 300 x 60 x 1,5 till golvbjälkar med 4 + 4 stycken ankarspik 4,0 – 40.

Avvakta med att resa gavelsidor till dess att takbalkar och de övre limträbalkarna är monterade. Gavelsidans regelverk förankras till bjälklag och tak genom att skruva 1 stycken spaxskruv ø 5,0 x 90 i varje kortling samt 1 stycken spaxskruv ø 5,0 x 90, c 600 i golvbjälke 7 och takbalk 19.

Regelverket stabiliseras med 12 konstruktionsplywood, P30, på insida vägg. Plywoodskivan ska gå från överkanten på hammarbandet 29 till underkanten på syllen 28, samt fästas ordentligt till dessa och till de stående reglarna med spik 2,0 – 50, c 100. Skivorna monteras med minst 2 rörelsefog, se detalj N.

 

Tak

Se takplan. Alla takbalkar är konstruktionsvirke i dimension 45 x 170 och i hållfasthetsklass C24. Takbalkar markerade med * ska vara av impregnerat virke träskyddsklass NTR/A. Takbalk 15 är 10 kortare än resterande takbalkar då den fästs med balksko typ I som har invikta flänsar, det vill säga 15 har längden 2 685. Takbalk 13 består av två stycken 45 x 170, C24, som är ihopskruvade med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300.

Limträramen 16 är i hållfasthetsklass GL28cs och beställs med fördel även den impregnerad, alternativt behandlas på samma sätt som beskrivet för 4 och 12 tidigare under bjälklag.

Takbalk 13 fästs till limträpelare 30 enligt detalj S. Väggregel 31 fästs på samma sätt med spikningsplåt till takbalk 13.

Takbalk 14 och 15 läggs upp på regelverkets hammarband. 14 förankras enligt detalj Q och 15 med vinkelbeslag lika detalj R.

Fäst 13 till limträbalken med Observera upp- och nedvänd balksko enligt detalj P, takbalk 14 och 15 fästs på samma sätt med Observera upp- och nedvänd balksko till limträbalken, men med balksko lika detalj O. Takbalkar 17 fästs enligt samma detalj O, med rättvänd balksko.

De vertikala delarna av limträramen 12 fästs till 16 enligt detalj G.

Takbalk 19 monteras enligt detalj H.

Kortlingar i tak skråspikas till takbalkar med 3 stycken spik 2,8 – 75, c 40.

Nu kan regelverkets gavelsidor resas.

Takbalkar 18 skruvas till limträbalken 16 med 2 stycken sexkantiga träskruvar ø 8,0 x 120 som skruvas från utsida limträbalk 16. Dessa skruvar är inte tänkta att bära någon last utöver takbalkarnas egentyngd. Skruvhuvudet försänks och pluggas igen för ett snyggt utseende.

Takets lutning byggs upp med takläkt som minskas i höjd cirka 13 för varje takbalk, se sektion långsida. Montera yttertak av underlagsspont 23 x 95. Brädorna får skarvas högst två i bredd över samma spikläkt. Taket avslutas med en takfotsplåt som sticker ut 40 och leder ut regnvattnet från fasaden. Lägg ut underlagspapp så snart som möjligt efter inbrädningen. Papp spikas med pappspik 2,5 – 25.

Vid skarvning av pappen ska skarven skäras snett nedåt för att hindra att vatten rinner in under pappen.

Fasad

Ta bort pappröret från plintarna innan panelen monteras.

Panelbrädor och det utvändiga listverket bör grundmålas innan det spikas upp. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppningar.

För fönster- och dörrparti – fixera karmen på plats med kilar, mät diagonalmåtten och väg av med vattenpass, fäst den därefter till stommen. Läs mer i byggbeskrivning Byta fönster och byggbeskrivning Montera dörr.

Måla panel och utvändigt listverk en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Spikläkt 34 x 70 sätts stående till reglarna med spik 2,8 – 75, c 300. Panelen utförs här med liggande ytterpanelbrädor med ett mellanrum på 5 mellan varje panelbräda. Panelen fästs till spikläkten med panelspik 2,8 – 55. Spikläkten kommer att synas genom springorna i panelen och bör av denna anledning färdigmålas innan den sätts upp. Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

För detaljutförande fasadlösning se detalj I, J, T och V samt sektion långsida och sektion kortsida.

Altangolv

Tralläkt utförs med impregnerat virke träskyddsklass NTR/AB och skruvas till golvbjälkarna med 2 stycken rostfria trallskruv ø 4,2 x 55 i varje fästpunkt. Finns det behov av att minska tröskelhöjden för vikdörrarna läggs mellan golvbjälke och tralläkt stödläkt som spikas till golvbjälkarna med rostfri spik 2,8 – 75, c 300. Läs mer i byggbeskrivning Altan.

Invändiga ytor

Dra nödvändiga installationer i regelverket. Sätt upp konstruktionsplywooden P30 på vägg och i tak. Åldersbeständig plastfolie alternativt invändigt vindpapp sätts upp före konstruktionsplywooden mot stommens insida. Åldersbeständig plastfolie rekommenderas enbart vid permanent uppvärmning till minst cirka +18 °C. Om boden används under den varma årstiden och bara tillfälligt under vintern är en vindtät papp av kvalitet AC 350 lämplig. Tak ska alltid förses med åldersbeständig plastfolie.

Slätspont utan underfogning 27 x 95 spikas/skruvas över bjälklaget. Vänd notsidan utåt på den första golvbrädan och spika/skruva dolt i fjädern mot varje golvbjälke – bräda för bräda, använd dyckert 2,8 – 75 eller golvskruv längd 62. Använd en kloss av golvbrädan för att slå samman golvbrädorna.

Läs mer i byggbeskrivning Lägga trägolv och för målning läs byggbeskrivning Måla inomhus.

Materialspecifikation

www.byggbeskrivningar.se finns det möjlighet att få ut kaplista och materialspecifikation för Relaxboden.

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan