Svenskt Trä

Bygg en förstukvist

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Beskrivningen visar en grundkonstruktion och några alternativa detaljlösningar på en förstukvist som är fristående invid husväggen under husets takfot. Saknas takfot kan tätning uppåt ordnas med ett överbleck som monteras på fasaden. Genom att utnyttja husets vägg som stöd för förstukvistens bakkant kan motsvarande material slopas för grund och/eller stolpar.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14, förutom överramarna till takstolarna och takåsarna 4 där konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C24 används.

Yttertakets lutning är 27°. Höjd från golv till nock är då 3 140. Som alternativ anges mått för 14° lutning, nockhöjd 2 820. Bestäm höjdnivån för förstukvistens golv. Om syllarnas 1 underkanter placeras 330 under dörrtröskeln ligger golvet 12 under tröskelns nivå.

Förstukvisten ska stå så att den inte rör sig i förhållande till huset. Vid fasta grundförhållanden, till exempel berg, räcker det med ett plant underlag, exempelvis grundmur, stengrund eller platta på marken. I andra fall får man gjuta plintar.

Om höjdskillnaden mellan marken och förstukvistens golv är mer än cirka 250 behövs någon form av trappsteg. En snickrad lös trappa kan ställas på marken framför förstukvisten. För den som vill koppla ihop en trappa med förstukvisten finns fästmöjligheter för två lutande vagnstycken vid de mellersta stolparna. Läs mer i byggbeskrivning Trappor.

Golvbrädorna oljas med träolja och allt övrigt synligt trä målas. Ofta är det enklast att grundmåla före uppsättningen och färdigmåla efter spikningen. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä. Detaljer av stål ska vara rostskyddade.

Det finns möjlighet att uppföra en förstukvist utan bygglov om takets yta är högst 15 m2 inom rätten för bygglovsbefriade skärmtak eller tillbyggnadsrätten om 15 m2 bruttoarea på bostadshuset under förutsättning att dessa inte redan utnyttjats. Om någon del av taket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs ett medgivande från grannen. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Plintar

A Gräv hål ner till fast, icke tjälskjutande mark och avlägsna löst material. Spänn trådar i räta linjer och markera på trådarna plintarnas lägen. Vi använder här fästjärn av varmförzinkade plattjärn och då bestäms höjdnivån av plintarnas övre betongytor. Om i stället U-formade fästjärn används fastläggs höjdnivån när fästjärnet gjuts fast.

Placera papprör som gjutformar i hålen. Rören kan kapas till rätt höjd. Om hålen blivit för djupa kan man palla under med grovt grus. Kila provisoriskt fast varje rör mot marken i lodläge. Väg av den gemensamma vågräta nivån för rörens övre ytor med ett vattenpass. Kontrollmät och finjustera plintarnas lägen. Kila fast rören stadigt i de grävda hålen.

Gjut med betong enligt betongtillverkarens anvisningar. Stick ner fästjärnen på räta linjer, parallella med husväggen. Järnen får sticka upp högst 145 över betongen.

Lägg syllisolering av grundpapp på plintarna och ställ syllarna 3 på högkant ovanpå. Kontrollera avståndet mellan syllarna och att diagonalmåtten mellan syllarnas ytterändar är lika. Fäst med 50 mm långa franska skruvar i fästjärnen.

Stommen

Ställ golvbjälkarna 2 på plats. De ska sticka ut 120 framför främre syllen. Kontrollera vinkelrätheten mot husväggen. Skråspika dem i syllarna eller fäst med vinkelbeslag och ankarspik dimension 4,0 - 35.

Alternativ montering se H.

B, C Varje stolpe 3 spikas ihop av två reglar 34 x 120 med spik 2,8 - 75 som stukas på baksidan. Vid stolpens nedre ände förskjuts reglarna 290 för att passa mot golvbjälkar och syll.

Res stolparna. Kontrollera lodläget och spika med 2,8 - 75 rakt i golvbjälkarna och med 100 – 3,4 från baksidan genom syllen in i kanten på stolpen. Stötta med tillfälliga snedstag.

H Alternativ till bakre stolpar: vissa typer av fasadmaterial medger att takåsarna 4 fästs på husväggen. Se huvudritning. Till golvet används tralläkt 28 x 95, impregnerat träskyddsklass NTR/AB (17 brädor ger 8 mm springor).

D Låt den främre brädan sticka ut cirka 30 framför golvbjälkarna. Den får sedan stöd av grundens inklädnad 24. Lämna någon centimeters springa inne vid dörren. Markera brädornas placering på bjälkarna. Kontrollmät några gånger under spikningen eller skruvningen. Skarva tralläkten ovanpå golvbjälkarna och förskjut närliggande skarvar. Undvik att skarva där man går mest. Om spikarna eller skruvarna placeras i sicksack slipper man sneddragning när virket krymper.

E På stolparna 3 bildas ”hyllor” att lägga takåsarna 4 45 x 120 i hållfasthetsklass C24 på. Kontrollera höjdnivåerna. De fyra hörnstolparna ska ha en gemensam nivå, 2 300 över golvbjälken,
de fyra mellersta stolparna en annan gemensam nivå, 300 högre upp (vid 14° taklutning 150 högre upp). Varje ås ska sticka ut 45 framför främre stolpen. Kontrollera stolparnas inbördes avstånd före spikningen.

H Alternativ montering för 2, 3 och 4: man kan på marken spika fyra ramar som vardera innehåller en golvbjälke, två stolpar och en takås. Ramarna reses sedan och fästes på syllarna.

För att hålla rätt avstånd mellan stolparnas övre ändar spikas ett stag 5 i de fyra främre och ett 6 i de fyra bakre stolparna. Båda stagen spikas på stolparnas framsidor. Kontrollera stolparnas lodlägen och inbördes avstånd före spikningen. Det främre staget blir senare också spikfäste för gavelspetsens stående panel.

F Takstolarna 7 består av överramar 45 x 120 i hållfasthetsklass C24 som vilar på åsarna. Kapa toppskarven i 27° vinkel. För att takstolens tass ska se smidigare ut sågar vi bort en kil, cirka 25 x 200, i nedre hörnet. Sammanfoga överramarna parvis med två spikningsplåtar 80 x 300 x 1,5, en på varje sida. Spika eller skruva med ankarspik eller ankarskruv 4,0 – 35, minst 10 stycken i varje plåt. Spikarna eller skruvarna placeras enligt figur G.

Placera de yttre takstolarna mot stolparnas utsidor. Kontrollera att tassar och nock för alla takstolar ligger i rät linje. Spika fast i ås och stolpe. Mät på åsarna ut mittläget för den mellersta takstolen. Spika vinkelbeslag där, ställ takstolen på plats och spika fast.

Taket

Underlagstaket 8 är av underlagsspont. Sätt den första brädan nere vid takfoten. Låt den sticka ut 400 framför stolpen och cirka 20 nedanför takstolens tassar så att brädan sedan får stöd av takfotsbrädan 13. Vänd spontens fjäder mot nocken och brädans rillade sida uppåt. Spika med 75 – 2,8. Kontrollmät då och då att brädorna kommer parallellt. De sista brädorna uppe vid nocken får eventuellt klyvas i längsled.

Lägg sedan på underlagspapp enligt tillverkarens anvisningar. Takets yttre täckning anpassas till husets.

I Spika en trekantslist 9 över och en list 10 under underlagsspontens ändar vid båda gavlarna. Kapa utstickande brädor. Vindskivans 11 höjd anpassas till taktäckningen. En hög vindskiva kan göras av två brädor som läggs omlott. Övre änden kapas i 27°. Nedre änden kapas så att den passar taktäckningen och rännan i regnvattensystemet. Vindskivan spikas snett ner i trekantslisten 9, i underlisten 10 och senare i takfotsbrädan 13 med spik 2,8 – 75. Ovanpå vindskivan spikas ett vindskivebeslag 12. En takfotsbräda mot takstolarnas ändytor ger en snygg avslutning på taket och stadga åt underlagsspontens nederkant. Takfotsbrädan går fram mot vindskivan där den spikas.

Tänk på att montera rännkrokarna i takfotsbrädan eller ovanpå underlagssponten före taktäckningen.

J Gavelspetsens utformning anpassas till husets fasad. Här har vi valt en stående profilpanel. Panelen 14 spikas i den främre takstolen och i det horisontella staget 5

För att få en snygg inramning och slippa exakta kapningar av panelbrädorna spikas en bräda 15 utmed underlagsspontens undersida och en horisontell 16 som täcker panelens nederändar.

Två brädor 17 spikas på den yttre takåsens utsida. Den övre täcker avståndet upp mot underlagssponten och den nedre täcker innertakets ändträ. Lämna en cirka 25 ventilationsspringa 18 under underlagssponten. Bakre gaveln kan tätas med en skiva. Springan tätas med insektsnät som häftas fast.

Innertaket spikas sedan underifrån i de yttre takåsarna. Fäst två spikreglar 19 i de mellersta stolparna.

Takvirket skarvas på spikreglarna. För fäste åt de yttersta brädorna vid stolparna behövs några klossar 20. En list runt om ramar in taket och döljer innertakets ändträ.

Räcken

K Spika tre reglar 21 i stolparna som fästen för räckets spjälor. Märk ut jämn fördelning och skruva fast brädorna. Överliggaren 22 har rundade övre hörn. Runda av och putsa alla hörn vid ändarna och låt övre ytan gärna luta svagt utåt. En list 23 spikas i övre spikregeln. Skruva fast överliggaren underifrån genom listen.

Räcket är förstukvistens mest utsatta del. Var därför noga med att rötskydda ändträet med exempelvis penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt. Stryk på elastisk fogmassa som hindrar att vatten tränger in i uppåtriktade fogar vid stolparna.

Fäst två tvärslåar (naror) på stolparnas insidor. Gör bänken av tralläkt (samma sort som till golvet) som skruvas fast underifrån genom tre naror.

Framkanten styvas upp med en bräda på högkant och bänkens mitt stöttas med ett stöd ner till golvet.

Inklädnaden 24 kan göras av tralläkt (samma sort som till golvet). Låt den övre brädan ge stöd åt den främre golvbrädans framkant. Spika i stolparnas nedre ändar.

För att få ett sidostöd mot huset kan vinklar fästas i takåsarna och långa skruvar skruvas genom vinklarna och in i husväggen.

Materialspecifikation

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Mängd
Syll, impregnerad
klass NTR/A
45 x 145 2 513 2 st.
Golvbjälkar, impregnerade
klass NTR/A
45 x 145 1 700 5 st.
Stolpar
hörnstolpar
hörnstolpar
mellanstolpar
mellanstolpar
34 x 120
2 590
2 570
2 600
3 120

4 st.
4 st.
4 st.
4 st.
Takåsar 45 x 120 C24 1 785 4 st.
Horisontalstag 45 x 95 2 513 1 st.
Horisontalstag 22 x 95 2 513 1 st.
Takstolar 45 x 120 C24 2 000 6 st.
Underlagstak, underlagsspont 17 x 95   ca. 9 m2
Trekantslist 50 x 50 2 033 4 st.
List 28 x 45 2 000 4 st.
Vindskiva   2 100 2 st.
Vindskivebeslag   2 100 2 st.
Takfotsbräda, ytterpanel 22 x 95 2 100 2 st.
Ytterpanel     1,4 m2
Bräda 22 x 95 1 496 2 st.
Bräda 22 x 95 2 579 1 st.
Längsgående kant 22 x 120
22 x 145
1 767
1 767
2 st.
2 st.
Spikreglar 34 x 120 1 745 2 st.
Klossar
List
34 x 170
22 x 45
150 4 st.
ca. 9 lm
Spikreglar 28 x 95 1 640
696
6 st.
6 st.
Överliggare 34 x 95 1 795
830
2 st.
2 st.
List 34 x 34   ca. 4,2 lm
Inklädnad, tralläkt 28 x 95 1 700
2 569
6 st.
3 st.
Golvbrädor, tralläkt,
impregnerade klass NTR/AB
28 x 95 2 569 17 st.
Spikningsplåtar 80 x 300 x 1,5   6 st.
Innertakspanel     ca. 5 m2
Räckesspjälor 22 x 95   ca. 29 lm
Bänk, tralläkt 28 x 95 1 700
1 350
675
450
ca. 440
4 st.
1 st.
2 st.
3 st.
1 st.
Tvärslåar (naror) 22 x 95 668 2 st.
Spik vfz 3,4 – 100   1 pkt
Spik vfz 2,8 – 75   3 pkt
Ankarspik 4,0 – 35 + skruv
till bänk och räckesspjälor
     
Takpapp     9 m2
Vinkelbeslag     2 st.
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan