Svenskt Trä

Bygg en enkelstuga

Uppdaterad 2021-11-25

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare.

Enkelstugan är på 40 m2 byggarea och 33,64 m2 boarea och är tänkt att användas som fritidshus. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä – praktiskt, trivsamt, ekonomiskt och klimatsmart.

Planera bygget innan du sätter igång. Läs byggbeskrivningen noggrant och fundera över lösningar för ditt hus.

Varmförzinkade spikar och plåtar anges med vfz. En virkesspecifikation finns i slutet av byggbeskrivningen. Beställ fönster, dörrar och andra byggdelar med långa leveranstider i god tid. Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se. Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Bygglov

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Material och konstruktion

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs plintgrund med sockelgrindar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Byggnadsnämnden i kommunen kan informera om frostfritt djup i den region du bor i.

Som fritidshus har stugan en bra isolerstandard. Ytterväggarna har sammanlagt 165 mineralullsisolering. Som invändigt tätskikt rekommenderas ej ångspärr (0,20 åldersbeständig plastfolie) utom vid permanent uppvärmning till cirka +18 °C. Om stugan används under den varma årstiden och bara tillfälligt på vintern är en vindtät papp av kvalitet AC 350 lämplig.

Takkonstruktionen är dimensionerad för takpannor och snölast i snözon 2,0. På www.byggbeskrivningar.se finns takstolar anpassade för snözon 3,5. Utrymmet under yttertaket är tänkt att utnyttjas som sovloft eller förrådsvind. Bottenbjälklaget används som arbetsplattform för tillverkning av takstolar och väggstomme. De olika arbetsmomenten beskrivs i arbetsordning. De flesta arbeten kan utföras av en enda person. Takstolarna bör dock resas av två eller tre personer.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt.

Grund

Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grundläggningsmetod på tomter med fast mark, till exempel grus, sand, morän eller berg. Vid andra typer av mark kan andra grundläggningssätt vara lämpligare. Byggnadsnämnden i kommunen kan ge råd om lämpligt grundläggningssätt.

Markera stugans hörn enligt bygglovet. Kontrollera måtten genom att mäta diagonalt. Motstående längdmått, breddmått och diagonalmått ska vara lika stora. Ta bort eventuell vegetation och matjord under huset. Se till att vattenavrinningen från grunden är tillfredsställande. Marklutningen ska vara i fall från huset minst 1:20 (~3°) inom 3 000 från grunden.

Sätt upp provisoriska profilställningar i varje hörn. Profilställningarna görs enligt perspektivskissen någon meter utanför stugans hörn.

Spika upp vågbrädor på profilställningarna och spänn upp sträcksnören i nivå med plintarnas överkant i kant med grundens yttermått. Kontrollera alla mått.

Gräv ut för plintar till erforderligt grundläggningsdjup. På sluttande berg borras hål för dubb så att grunden får en säker förankring. Lägg ner eventuella rör för vatten och avlopp. Se till att inga gropar finns i grunden, dränera grunden väl.

Fyll plintbotten med grus eller makadam som packas väl. Gjut grundplattor av betong 1. (Betong kan köpas färdigblandad i säckar, endast vatten behöver tillsättas. Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.) Packa betongen väl. Tryck fast ameringsjärnen 2 i betongen. Håll betongen fuktig några dygn.

Till gjutform för plintarna används papprör. Fixera papprören och väg av kaphöjden som ska vara minst 450 över mark. Tänk på att mittplintarnas överkant ska ligga 142 under de yttre plintraderna. Se snitt A.

Kapa papprören 3 i nivå med plinthöjden. Om det är svårt att kapa rören, markera gjuthöjden med en spik genom röret och gjut plintarna hellre för låga än för höga. Det är enklare att justera höjden uppåt. Stick ned förankringsjärn av vfz stål 4 i betongen – ett i varje plint – och fixera dem enligt ritning medan betongen hårdnar.

Bjälklag

Montera bärlinorna 5 på plintarna med mellanlägg av syllisolering av typ grundpapp 6 och en syllbräda 7 av impregnerat virke. Montera bjälklagsregeln 8 på bärlinorna enligt ritning 9 med
4 stycken vfz trådspik 3,4 - 100 och fixera bärlinorna till förankringsjärnen med vfz fransk skruv eller likvärdigt.

Gör urtag i golvbjälkarna 10 enligt ritning 11 och 12. Lägg en bred remsa av vindskyddspapp mellan bjälkarna och blindbottenbrädan 13 innan den spikas fast med vfz 75 – 2,8. Kom ihåg att anpassa blindbottenbrädan till bjälklagsregeln vid bärlinorna och till bärlinan i mitten. Se snitt A, B och D.

Montera golvbjälkarna. Bjälkarna placeras centriskt c 600 från varandra utom i ytterfacken, se bjälklagsritning 14. Se till att alla ligger plant och vågrätt. Justera om så erfordras. Fäst bjälkarna mot bärlinan genom att skråspika med vfz trådspik 3,4 - 100 och därefter spika dem genom bärlinorna i ytterliv med 2 stycken vfz trådspik 4,0 - 125. Spika en undre syll 15 på kortlingarna i gavelfacken med vfz trådspik 3,4 - 100 enligt ritning D.

Lägg ut brädor provisoriskt på bjälklaget som tillfällig arbetsplattform. Brädorna skarvas över en bjälke och spikas eller skruvas vid varje skarv och vid några ytterligare stödpunkter. Undvik att täcka bjälklaget där den övre syllen ska placeras.

När stugan kommit under tak kan plattformen rivas och bjälklaget isoleras. Plattformsbrädorna används då till blindbotten. Glöm inte att täcka plattformen med presenning för att skydda mot nederbörd.

Takstolar

Mät upp och markera takstolen på arbetsplattformen enligt takstolsritning 16 och spika en mall av klossar för de 7 takstolarna, fäst klossarna ordentligt i bjälklaget så att alla takstolarna blir exakt lika stora. Spikningsplåtarna har dimensioner och placering enligt knutpunktsritning 18, 19, 20 och 21. De spikas med ankarspik 4,0 - 35 på vardera sidan om takstolen enligt knutpunktsritningarnas anvisningar om spikantal och placering. Se även ritning 17.
Observera Tolerans förbandsplacering: 8 mm. Kaplista för takstolarna finns på www.byggbeskrivningar.se.

 

Regelstomme

Den övre syllen 22 skarvas halvt-i-halvt i hörnen och spikas i bärlina och golvbjälkar med vfz trådspik 3,4 - 100.

Hammarbandet 23 skarvas över stöd i hörnor och över regel genom att ta ur halvt-i-halvt och kapa till samma längd som syllen. Kapa till väggreglarna 24. Börja stomresningen med att resa hörnreglarna 25 lodrätt och förankra dem med snedsträvor. Sätt upp några reglar mellan hörnreglarna att lägga upp hammarbandet på. Skråspika fast reglarna mot syll med vfz trådspik 3,4 - 100.

Spika hammarband ovanpå reglarna. Slå i 2 stycken vfz trådspik 3,4 - 100 i varje regel. Skarva halvt-i-halvt på mitten av väggen och över en regel i hörnan. Montera resten av reglarna.

Som alternativ till ovanstående stomresning kan man spika ihop väggsektionen på arbetsplattformen. Kontrollera att diagonalmåtten är lika innan sektionen reses. Det krävs flera personer för att resa sektionen i ett stycke och sätta snedsträvor i tillräcklig mängd för att staga stommen.

Ta upp hål för fönster och dörr. Spika erforderliga kortlingar och avväxlingar. Regelverket förstärks med 2 stycken vinkelbeslag 90 x 90 x 65 x 2,5 26 i varje hörn, spika med ankarspik 4,0 – 40. Montera reglarna i ytterhörn. Montera utvändigt ett hålband 27 (40 x 2,0) åt vardera hållet från hammarbandet i hörnorna ned i cirka 45° vinkel mot bärlinan, spänn bandet och fäst i reglarna med ankarspik 4,0 – 40, se snittperspektivet.

Tak

Montera vinkelbeslagen 28 (90 x 90 x 65 x 2,5 med förstärkning) för takstolarna med ankarspik 4,0 – 40, enligt ritning. Res takstolarna genom att lyfta dem upp och ner – på ett upplag i taget. Vänd sedan takstolen i rätt läge.

Loda upp takstolen med vattenpass och montera dem en efter en provisoriskt med strävor och fäst i vinkelbeslagen 28 med ankarspik 4,0 – 40, så att de är väl fixerade. Takstolarna placeras mitt över varannan väggregel.

Montera de längsgående avväxlingsbalkarna 29 45 x 220 C24 på stödbensväggarnas utsida. Spika avväxlingsbalkarna med 4 stycken vfz trådspik 3,4 - 100 i varje takstol. Mellanbjälkarna hängs upp i avväxlingsbalkar med gaffelankare 30 (50 x 60 x 320 x 1,5), som spikas med 4 stycken ankarspik 4,0 - 35, till avväxling respektive mellanbjälke. Se infästningsdetalj. Avväxlingsbalkar skarvas vid takstol. Det är nödvändigt att avväxlingsbalkarna monteras dels för att innertaket ska förbli plant, dels för att vindsutrymmet ska kunna användas som sovloft eller vindsförråd. (Dessa avväxlingsbalkar tas inte upp i vår byggfilm Enkelstugan som finns på www.byggbeskrivningar.se).

Montera nu rännkrokar för uppfästning av hängrännan 31, om du inte väljer att fästa hängrännan i beslag som fästs i takfotsbrädan. Börja inbrädningen av yttertaket. Yttertakpanelen, underlagsspont 23 x 95 32, som spikas med vfz trådspik 2,8 - 75, ger ett stadigt underlag att gå på och är också tillräcklig för att ha annan takbeläggning än taktegel, till exempel papp eller plan plåt (används 17 x 95 som takpanel kan endast takpannor eller profilerad plåt väljas som taktäckning). Montera underlagspapp 33 av kvalitet YAP 2200, så snart som möjligt efter inbrädningen. De provisoriska strävorna på taket kan successivt avlägsnas allteftersom arbetet fortskrider. Spika nockplankan 34 i takstolarna.

Underlagspappen ska ligga omlott i nock tills vidare. Pappen spikas med vfz pappspik 25 – 2,5. Vik upp pappändarna vid gavlarna och kapa underlagssponten längs en kaplinje vid gavelsprången 35. Spika ströläkten 36 med vfz trådspik 2,3 - 60 för att undvika att pappen blåser av.

Montera en mellanbjälke 37 på hammarbandet mitt emellan varje takstol. Spika kortlingar för vindslucka 38 och eventuell skorstensgenomföring. Det fria måttet ska vara minst 100 mellan träbjälklag och utsida på färdig rökkanal.

Väggar och isolering

Isolera ytterhörnen 39 och montera därefter vindskyddspapp 40 vertikalt på reglarna. Lämna en luftspalt på minst 25 närmast takinbrädningen 41. Spika remsor av K-board 4,5 42 och kläm fast pappskarvarna vid varje regel. Använd vfz trådspik 2,0 - 50.

Spika liggande reglar c 600 43 utanpå stommen som underlag för panelen, även runt fönster och dörröppningar. Använd 2 stycken vfz trådspik 3,4 - 100 i varje korsningspunkt.

Montera fönster- och dörrkarmar. Kontrollera diagonalmåtten. Fixera och justera karmen med klossar runt om. Skruva karmen med justerande karmskruv. Häng upp bågar och dörrblad. Läs mer om montering av fönster och dörrar i byggbeskrivningarna Byta fönster och Montera dörr.

Sedan monteras den utvändiga panelen. Bottenbrädor 44 spikas centriskt med 1 stycken vfz panelspik 2,8 - 55 i varje liggregel 43. Undvik skarvar. Vid spikning närmare brädända än 150 ska förborrning av hålen göras. Avsluta panelen upptill med en springa på 25 mot takinbrädningen 41. Gör gärna en lucka, eller ett fönster på vardera gavelspetsen och se till att ett ventilationsgaller finns på respektive gavel. Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

Grundmåla bottenbrädorna innan de sätts upp. Lockläkt 45 och foderbrädor 46 grundmålas också innan de sätts upp, de spikas med vfz panelspik 2,8 - 75. Lockläkt ska överlappa panelen (bottenbrädan) med minst 20 på båda de underliggande panelerna (bottenbrädorna). När lockläkt, fönsteromfattningar och foderbrädor har satts upp kan hela fasaden slutmålas. Läs mer om målning i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä. Häfta fast insektsnät inifrån mellan yttertak och ytterpanel 41.

Isolera ytterväggarna 47 omsorgsfullt så att inga luftspalter bildas mellan isolering och reglar. Behöver mineralullsisoleringen skäras till, skär med någon centimeters övermått. Dreva noggrant runt fönster och dörr.

Montera invändigt tätskikt 48 innanför stommens isoleringsskikt. Ta till lite så att det blir en tät anslutning med överlapp mot golv och tak.

Häfta fast tätskiktet i vindsbjälklagets underkant. Skär upp för taklucka och montera karmen. Ta till lite av tätskiktet så att det blir en tät anslutning mot väggarna och mot takluckans karm.

Komplettera sedan ytterväggarna med invändiga liggande reglar c 600 49. Spika omlott i hörnorna med vfz trådspik 3,4 - 100. Isolera även mellan dessa 50. Eventuella installationer dras i detta skikt.

Spika innertakspanel 51 vinkelrätt mot bjälkarna med dyckert 2,0 - 50, alternativt med spikbleck/panelclips. Panelen skarvas mitt under en bjälke och jämnt fördelat över takytan, undvik fler skarvar i bredd. Läs mer i byggbeskrivning Invändiga träpaneler. Isolera vindsbjälklaget uppifrån. Lägg ut provisoriska landgångar, så undviker du att trampa igenom. Lägg ut golvbrädor löst ovanpå bjälkarna.

Plattformsgolvet kan nu rivas och kapas till blindbotten 52. Spika med vfz trådspik 2,0 – 50 på de tidigare spikade blindbottenbrädorna.

Vindtäta blindbotten med vindskyddspapp som släpper igenom fukt och som läggs över de tidigare monterade remsorna. Vik upp mot bärlinor och bjälkar, häfta fast mot blindbotten.

Isolera bjälklaget noggrant så att isoleringen sluter tätt mot bjälkarna. Eventuella installationer dras i överkant av bottenbjälklaget.

Golv

För utrymmen som är permanent uppvärmda till cirka +18 °C väljer man trägolv torkade till målfuktkvot 8 %, det vill säga 7,0 – 9,0 % fuktkvot (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt). Sådana golv kan läggas in direkt efter leverans. De finns i flera tjocklekar och bredder samt i färdigkapade längder. För ej uppvärmda utrymmen väljer man slätspont utan underfogning med målfuktkvot 16 %, det vill säga 13,5 – 18,0 % fuktkvot.

Läs mer om golvläggning i byggbeskrivning Lägga trägolv.

Invändiga ytor

Sätt upp regelverk för mellanväggar, syll, hammarband, stående reglar samt till kortlingar som bildar underlag för stående invändig panel. Dra nödvändiga installationer i regelverket. Montera kortlingar för väggpanelen, köksinredning och för eventuellt tvättställ. Spika reglar för innerdörrar enligt planritning 53. Spik till inre regelkonstruktion ska vara vfz trådspik 3,4 - 100 och skråspikas där det inte går att fästa från motsatt sida. Montera dörrkarmar. Kontrollera att diagonalmåtten är lika. Häng upp dörrbladen. Justera karmens läge så att dörrarna går fritt.

Sätt upp innerväggspanel. Börja i ett hörn och gå från vänster till höger. Spontade panelbrädor spikas dolt. Använd vfz dyckert 2,0 – 50 (varmförzinkad spik minskar risken för att panelen smutsas ned under monteringen) eller spikbleck/panelclips. Skarva över regel och se till att skarvarna blir jämnt fördelade över hela väggytan. Innerväggar i toalettrum och vägg bakom köksinredning är av 13 glasfiberbeklädd gipsskiva för våtutrymmen.

Spika grundmålade golvsocklar, foderlister, skugglister och andra listverk. Koppla nödvändiga installationer och montera eventuella inredningssnickerier. Spika eller skruva vindsgolvet med vfz dyckert 2,3 - 60 eller 47 mm golvskruv.

Läs mer i byggbeskrivningarna Invändiga träpaneler, Montera lister och profiler samt Bygga innervägg.

Utvändigt

Spika gavelregel 54, vindskiva 55 och trekantslist 56 på yttertaksbrädorna vid gavlarna med vfz trådspik 2,8 - 75. Ta upp eventuella hål för plåtskorsten som monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Spika upp vindskivor 57, vattbrädor 58 och takfotsbräda 59 med vfz trådspik 2,8 - 75 och bärläkt 60 för takpannor enligt tillverkarens anvisningar med rostfri takpannespik 3,1 - 75.

Ska hängrännan fästas i takfotsbrädan 59 krävs ett fästavstånd på maximalt c 600 mellan fästbeslagen. Spika takfotsbrädan med 2 stycken vfz trådspik 2,8 - 75 i varje takstol.

Vik upp underlagspappen i nock och skråspika fast en nockplanka 34 med vfz trådspik 4,0 - 125. Spika pappen omlott över nockplankan med vfz pappspik 2,5 – 25.

Lägg eventuella dräneringsrör.

Sockelgrindar tillverkas till utrymmet mellan fasad och mark. De anpassas till höjden över mark och avståndet mellan plintarna. De horisontella spjälorna 61 spikas på en vertikal bräda 62. I ytterkant av grinden spikas en vertikal avslutning av de horisontella spjälorna 63. På insidan av gavelgrindarna spikas en bräda 64 för att stabilisera grinden på mitten. Använd vfz trådspik 2,0 – 50 som nådas på baksidan. Grindarna skjuts upp under fasadpanelen och fästs i underkant med expanderskruv, eller fasadplugg, i betongplinten.

Gör en enkel yttertrappa. Läs mer i byggbeskrivning Trappor. Montera fönsterbleck, hängrännor och stuprör. Lägg takpannor enligt tillverkarens anvisningar.

Materialspecifikation

Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder enligt ritning. Dörrar fönster, vindstege, grund (gjutform, armering och torrbetong), byggbeslag, isolering, tätskikt, plåt, taktäckningsmaterial, inredning, målarfärg, installationsmaterial, kamin, skorsten samt spik tillkommer. 

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Virke Dimension Kvantitet Anmärkning
Bottenbjälklag      
Bärlinor C24 45 x 220 6 st. 3 743 Skarvas över plint
Bärlinor C24 45 x 220 2 st. 4 996 Gavlar
Syllbräda 28 x 95 15 st. 300 Impregnerad träskyddsklass NTR/A, alternativt NTR/AB
Golvbjälkar C24 45 x 170 11 st. 4 996 Alternativt 22 st. 2 498
Golvbjälkar C24 45 x 170 18 st. 675 Kortlingar
Blindbottenbräda 19 x 100 65 lm Spikas i bjälklag
Blindbotten 19 x 100 400 lm Även som arbetsplattform
Bjälklagsregel C14 45 x 70 30 lm  
Undre syll C14 45 x 120 2 st. 4 996 Gavelsidor över kortlingar
Övre syll C14 45 x 120 4 st. 3 900 Långsidor skarvas
halvt-i-halvt
Övre syll C14 45 x 120 2 st. 5 086 Gavelsidor skarvas
halvt-i-halvt i hörn
Golvträ 27 x 95 400 lm Slätspont
Ytterväggar, stomme      
Stående reglar C14 45 x 120 24 st. 2 354 Långsidor
Stående reglar C14 45 x 120 21 st. 2 354 Gavelsidor
Stående reglar C14 45 x 120 25 lm Gavelspetsar
Hammarband C14 45 x 120 4 st. 3 900 Långsidor skarvas
halvt-i-halvt
Hammarband C14 45 x 120 2 st. 5 086 Gavelsidor
Avväxlingar C24 45 x 120 30 lm Vid fönster och dörr m.m.
Liggreglar, utvändiga 34 x 70 200 lm Inklusive reglar på gavelspetsar
Liggreglar, invändiga 45 x 45 175 lm Exklusive reglar på vinden
Utvändig beklädnad      
Panel, bottenbrädor 22 x 170 76 st. 3 000 Långsidor
Panel, bottenbrädor 22 x 170 219 lm Gavelsidor
Panel, lockläkt 16 x 45 76 st. 3 000 Långsidor
Panel, lockläkt 16 x 45 213 lm Gavelsidor
Foderbrädor 22 x 120 55 lm  
Dropplist, finsågad yta 22 x 95 8 lm  
Sockelspjälor 16 x 70 ca. 120 lm Mängd beror på markhöjd
Sockelbrädor 16 x 45 ca. 20 lm Mängd beror på markhöjd
Sockelbrädor 22 x 95 ca. 15 lm Mängd beror på markhöjd
Taklag      
Överramar C24 45 x 220 14 st. 3 600 Spikas till 7 st. takstolar
Underramar C24 45 x 220 7 st. 5 086  
Stödben C14 45 x 95 14 st. 675  
Mellanbjälkar C24 45 x 220 6 st. 5 086  
Avväxlingsbalk C24 45 x 220 2 st. 7 247  
Avväxlingar C14 45 x 220 3 lm Till taklucka
Yttertakpanel,
underlagsspont
23 x 95 700 lm Hyvlad flatsida vänds nedåt
Nockplanka 45 x 120 9 lm  
Ströläkt 25 x 25 110 lm  
Bärläkt 25 x 38 183 lm  
Trekantslist 50 x 50 4 st. 3 900  
Gavelläkt 45 x 45 4 st. 3 900  
Vindskivor 22 x 170 4 st. 3 900 Finsågad yta
Vindskivor 22 x 95 4 st. 3 900 Finsågad yta
Vattbrädor 22 x 95 4 st. 3 900 Finsågad yta
Takfotsbrädor 22 x 95 18 lm Finsågad yta
Mellanväggar      
Reglar C14 45 x 70 75 lm Inklusive kortlingar för panel
Invändig beklädnad      
Vindsgolv 21 x 95 367 lm Slätspont utan underfogning
Invändig takpanel 15 x 95 400 lm Profilerad panel
Invändig väggpanel 15 x 95 886 lm Ej i toalettrum och bakom köksinredning
Smygbrädor 22 x 145 24 lm  
Lister invändigt      
Sockellist   27 lm  
Taklist   44 lm  
Foderlist   57 lm  
Smyglist   23 lm Vid skåphörn etcetera
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan