Svenskt Trä

Bygg ett utedass

Uppdaterad 2021-07-02

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Förmultningstoalett

Det här är ett fritt stående utedass avsett för fritidshus. Förmultningstoaletten fungerar som ett gammaldags traditionellt utedass – med den skillnaden att latrin och avfall samlas i en bakomliggande, sluten förmultningsbehållare, där det bryts ner under stor volymminskning till fin kompost.

Förmultningen går snabbare om behållaren placeras i solen så att den värms och luftgenomströmningen och syretillförseln kan öka. Vid urinseparering måste en viss fukthalt bibehållas genom vattentillförsel.

Vid installationen läggs ett lager med jord och torv- eller barkströ i behållarens botten. Från jorden utvecklas nedbrytande bakterier. Nedbrytbart köksavfall kan också slängas i behållaren. Flugor undviks med ett insektsnät. Vart eller vartannnat år grävs behållarens bakre del ur.

Tillstånd

Enligt Miljöbalken och förekommande lokala föreskrifter är man alltid skyldig att söka tillstånd för utedass hos den kommunala miljöförvaltningen. De kan oftast också rekommendera olika lösningar och system som passar en fritidshustoalett. Enligt bygglagstiftningen är utedass att betrakta som en friggebod. Bygglov kan fordras inom detaljplanelagt område. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Betongplintar

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Utedasset vilar nedtill på fyra betongplintar 1. Det är viktigt att plintarnas inbördes avstånd samt höjd anpassas till den toalettbehållare eller det system som ska användas.

Om en stor förmultningsbehållare används bör toalettsitsen placeras direkt ovanpå behållarens ovansida, vilket tillverkaren ombesörjer. Behållaren kan kläs in med slätspont så att sitsen inte hamnar direkt på behållaren. Mellan behållare och mark bör markisoleringsskivor läggas. Eventuell utskjutande del kan skyddas med ett anpassat tak.

Plintarna ska nå ner till fast och orört underlag som inte påverkas av froströrelser. Gräv hål och fyll botten med betong. Tryck fast ett armeringsjärn 2 i mitten som får sticka upp över mark. Avväg rätt höjd med hjälp av vattenpass och lång rätbräda. Markera höjderna med tejp på armeringsjärnen.

Ställ pappformar Ø 150 på bottenplattorna 3, så att armeringsjärnen hamnar i centrum. Fyll på betong upp till tejpmarkeringarna. Fyll tillbaka jorden runt plintarna.

Mellan syll 4 och betong läggs en syllisolering av typ grundpapp 5. Borra hål i syllen för armeringsjärnen. Såga av och bocka uppstickande järn på syllens ovansida, så att den fixeras mot plintarna.

Stomme

Även om utedasset är litet så har det en kraftig regelkonstruktion som kan värmeisoleras. Virket till bärande delar ska vara av konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14 om inget annat anges. Basen för regelstommen är en syll 4 av hyvlat virke 95 x 95 eller dubbla reglar 45 x 120.

Placeringen av de stående reglarna 6 45 x 95 markeras på syllen.

Hörnstolparna 7 tillverkas av dubbla reglar 45 x 95. De främre förbinds hörnkant mot hörnkant, medan de bakre spikas ihop smalsida mot bredsida. Längden på de bakre stolparna bör vara cirka 2 200 för att invändig ståhöjd ska bli omkring 1 900.

Loda in hörnstolparna med vattenpass och snedstaga dem provisoriskt med utvändigt fastspikade lister ner mot syllen. Kontrollmät avståndet mellan hörnstolparna så att de är parallella. Hörnklossar 8 förstärker stolparna och ger bra spikfäste för utvändiga knutbrädor.

Förbind hörnstolparna 7 med de yttre takreglarna 9 45 x 145 vid långsidorna och med hammarband 10 vid kortsidorna.

Upptill på reglarna 6 görs urtag för takreglarna 9. Reglar och hörnstolpar skråspikas fast mot syllen med varmförzinkad trådspik 3,4 – 100 eller 4,0 – 125.

De tre golvreglarna 11 placeras i kant med de stående reglarna 6 och spikas mot reglarna och/eller syllen. Nu kompletteras regelstommen med de liggande spikreglarna 12.

Lämplig fönsterstorlek är exempelvis 400 x 600. Utedassets regelstomme kan diagonalförstärkas antingen med snedsträvor mot hörnstolparna, eller med krysslagda hålband innanför panelen snett upp från hörnen, eller med skivmaterial. 

Yttertak

Taket, så kallat pulpettak, kan göras på olika sätt – med plåttak, yttakpapp eller takpannor. Underlagstaket 13 är av underlagsspont 17 x 95 som spikas mot de tre takreglarna, med spik 2,8 – 75. Låt taket sticka ut cirka 300 nere vid takfoten.

Ovanpå läggs ett lager underlagspapp 14 med spikade eller klistrade skarvar samt ströläkt, bärläkt och takpannor enligt tillverkarens anvisningar.

Spika en trekantslist 15 över och en list 16 under underlagssponten vid takets långsidor och högsta kortsidan. Vindskivans höjd anpassas till taktäckningen. Vindskivan 17 spikas snett ner i trekantslisten 15, i underlisten 16 och senare i takfotsbrädan 18 med spik 2,8 – 75. Ovanpå vindskivan spikas ett vindskivebeslag 19.

En takfotsbräda 18 22 x 95 fästs mot takreglarnas ändytor. Takfotsbrädan går fram mot vindskivan där den spikas. Alternativt kan en fotplåt fästas på underlagssponten under takpappen. Tänk på att montera rännkrokarna i takfotsbrädan eller ovanpå underlagssponten före taktäckningen. Eventuellt innertak spikas sedan underifrån i de yttre takreglarna 9.

Fasad

Ytterväggen är en stående lockläktspanel 20. Utanpå regelstommen fixeras en vindtätning av vindskyddspapp eller skivmaterial. Om ytterpanelen spikas mot tunna horisontella distansläkt blir baksidan ventilerad. Det bidrar till att fasadbrädorna håller lägre fukthalt.

Bottenbrädorna 22 x 145 spikas med en varmförzinkad panelspik 55 – 2,8 i mitten mot de horisontella spikreglarna, syll och takreglar. Springorna täcks med lockläkt 16 x 45 som spikas med en varmförzinkad panelspik 2,8 – 75.

Lockbrädan ska överlappa bottenbrädan med minst 20 på båda de underliggande bottenbrädorna. Panelbrädorna avslutas minst 300 ovan mark. Mellanrummet mellan droppbleck och panelkant måste vara minst 25. Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

Ytbehandling

Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Därefter målar man med en alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen utförs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor som bör mättas med träskyddsmedel. Svåråtkomliga ställen målas före montering. Vid grundmålning för slamfärg eller linoljefärg, följ färgtillverkarens anvisningar. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 % (gäller även för tryckimpregnerat trä). Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av elektronisk fuktkvotsmätare. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Dörr

Antingen används en så kallad förrådsytterdörr eller så kan man själv tillverka en av slätspont 27 x 120. Dörrbladet görs 700 brett, som framsidans illustration visar, med två horisontella tvärslåar 34 – 45 x 70. För att en sådan dörr ska bli stadig, placeras en snedsträva mellan tvärslåarna snett upp från nedersta gångjärnsleden. Observera hur snedsträvans ändar är infällda i tvärslåarna.

Limma och spika utifrån med spik 2,3 – 60 eller 75 – 2,8. Böj eventuella utstickande spikar och försänk ändarna in i träet med spikförsänkare/dorn. Två 600 långa hakgångjärn av varmförzinkat plattjärn 6 x 30 skruvas fast utvändigt. Närmast haken bör gångjärnen fixeras med genomgående vagnsbult och mutter.

Passande dörrkarm får man mellan två lodräta reglar. Fals i karmen görs med planhyvlad list 16 x 45 – 70, som spiklimmas fast.

Fönster och dörr förses med foder 22 x 95 samt droppbleck. Spikfäste för lockläkt över fönster och dörr får man med ytterligare spikreglar.

Materialspecifikation

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Mängd
Syll 95 x 95
95 x 95
2 035
1 345
2 st.
1 st.
Stående reglar 45 x 95
45 x 95
2 418
2 637
2 st.
2 st.
Spikreglar 45 x 95   20 lm
Hörnstolpar, främre 45 x 95
45 x 95
2 855
2 700
2 st.
2 st.
Hörnstolpar, bakre 45 x 95 2 200 4 st.
Hörnklossar 45 x 95 50 8 st.
Takreglar 45 x 145 2 800 3 st.
Hammarband 45 x 95 1 255 2 st.
Golvreglar 45 x 145 1 345 3 st.
Golv, slätspont 27 x 120   ca. 16 lm
Tak, underlagsspont 17 x 95   ca. 60 lm
Ströläkt 25 x 25   ca. 14 lm
Bärläkt 25 x 38   ca. 20 lm
Trekantslist 50 x 50 2 820 2 st.
List 28 x 45 2 800 2 st.
Vindskivor 22 x 95 2 940 2 st.
Långsidor 22 x 145 2 940 2 st.
Vindskivor 22 x 95 1 889 1 st.
Främre sida 22 x 145 1 889 1 st.
Takfotsbräda 22 x 95 1 845 1 st.
Läkt 22 x 45   18 lm
Ytterpanelbrädor 22 x 145
16 x 45
  110 lm
100 lm
Foderbrädor 22 x 95   12 lm
Underlagspapp 5,5 m2    
Vindtätning 15,0 m2    
Gjutformar, betong, armeringsjärn, spik, färg,
fönster, droppbleck, vind­skivebeslag, hängränna, takpannor
     
Dörr:      
Slätspont 27 x 120 2 000 6 st.
Slåar/sträva 34 – 45 x 70   3 lm
Hakgångsjärn, vagnsbult, skruv, dörrlås      
Observera Spill är inte medräknat.
Materialspecifikationen är baserad på syllyttermåtten 2 035 x 1 345.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan