Svenskt Trä

Bygg en lekstuga

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Lekstuga

Lekstugan är dimensionerad utifrån barns storlek. Vill ni ha mer utrymme på höjden kan regelstommen höjas 100 – 200.

Lekstugans hörn märks ut på marken. Betongplattorna 2 läggs ut enligt ritningen. Betongplattorna vägs av i nivå med hjälp av ett långt vattenpass. Remsor av grundpapp läggs på betongplattorna.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Syllen

Syllram 1 består av tryckimpregnerade reglar 45 x 95 träskyddsklass NTR/AB på högkant. Hörnen skarvas halvt-i-halvt och förbinds med vinkelbeslag. Om syllramen är stadig är det lättare att flytta lekstugan. Syllramen kan eventuellt förses med kortlingar som underlag för boardskivan. Syllramen läggs upp på betongplattorna så att grundpappen avskiljer träet från betongen.

Golvet inomhus, 9 20 x 95, byggs upp av 6 mm oljehärdad board 8 som spikas ovanpå ramen. Spontade brädor 21 x 95 spikas eller skruvas dolt ovanpå boardskivan.

Verandagolvet 7 läggs helst av tryckimpregnerad tralläkt 28 x 95, träskyddsklass NTR/AB, med 5 – 10 breda springor. Brädorna spikas eller skruvas i syllen. Den främre tralläkten når någon centimeter utanför syllen.

Bygglov

För denna lekstuga krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2 och som inte överstiger 3 m i höjd. Om lekstugan placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Avstånd till gräns mot gata ska alltid vara minst 4,5 m. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Stommen

Bottenreglarna till stommen 16 45 x 45 och 3 45 x 70 spikas ovanpå golvet. Lämna plats för det stående regelverket. Res sedan hörnstolparna och skråspika fast dem nedtill. Bottenreglarna i dörrgavelväggen ska dels fungera som dörrtröskel och dels som spikunderlag för väggbeklädnaden.

De båda yttre längsgående horisontella takreglarna 4 45 x 95 spikas ovanpå hörnstolparna. Loda in och fixera väggstommarna med hjälp av provisoriska stöd.

Nu ska de sex inre stolparna resas. Enklast är att spika ihop två bågar av de tre lodräta och en horisontell längsgående regel på marken. Res bågarna och staga upp dem med provisoriska stödribbor som spikas mellan de yttre stolparna. Loda in bågarna och fixera dem med horisontella kortlingar. Markera eventuella urtag för horisontella reglar på gavelväggarna, såga och hugg ur.

Några tvingar kan vara ett utmärkt hjälpmedel att tillfälligt hålla reglar på plats om man är ensam. Runt verandan spikas reglar 3 45 x 70, kortlingar och överliggare 6 28 x 120 som stomme för räcke.

De tre reglarna i takfallen (6 bitar), som ska binda samman de övre och undre horisontella takreglarna, kapas till enligt tvärsnittet och spikas fast. Nu återstår förlängningen av dessa reglar från de övre, horisontella reglarna, upp till nocken. Kapa 6 bitar enligt tvärsnittet och spika ihop dessa med nockregeln 5 45 x 45 på marken. Lyft upp konstruktionen på de övre horisontella reglarna och spika fast.

Alla dessa reglar, som tillsammans bildar så kallade högben, ska vara spikade så att utsidan linjerar med utsidan av underliggande vertikala stomreglars kortsida och bildar underlag för den kommande spikningen av ytterpanelen på gavlarna.

Taket

Taklutningen är 45°. Ovanpå de fyra längsgående horisontella takreglarna 4 45 x 95, mellan de monterade högbenen samt utanför dessa på det så kallade gavelsprånget, spikas trekantslister 18 50 x 50.

Underlagstaket av underlagsspont 12 17 x 95 spikas synligt med den hyvlade sidan nedåt. Spika först den ena takhalvan och låt underlagssponten gå förbi nocken. Såga bort utstickande brädändar utefter nockregeln.

Därefter spikas andra takhalvans underlagsspont. Låt underlagssponten nå 22 utanför de horisontella takreglarna på båda gavelsprången. I överkant på fönster monteras spikregel 3 45 x 70.

Vindskivor av dubbla brädor 13, 22 x 120 och 22 x 95, spikas mot de utstickande längsgående takreglarna. Först monteras en bräda som är 22 x 120 under underlagssponten och därefter en 22 x 95 utanpå. Innanför vindskivorna – mot underlagssponten – spikas en trekantslist 18 50 x 50. Mot denna viks sedan takpappen upp under vattbrädan 17 22 x 95 som spikas fast ovanpå vindskivan.

Takpappen eller takshingelplattor spikas på underlagssponten med 20– 2,8 pappspik. Man kan också lägga takpannor på strö- och bärläkt. Då måste vindskivornas bredd anpassas till detta.

Fönster och dörr

Fönsteröppningen 10 är anpassad för ett fönster med karmyttermått 600 x 800. Ett alternativ är plexiglas som fixeras i en ram av dubbla tunna trälister. Ramen monteras i öppningen och tätas med fogmassa eller dylikt.

Dörröppningen 11 är 600 x 1 610. Gör ett passande dörrblad av stående slät- eller underlagsspont 23 x 95. På insidan monteras två horisontella spikreglar och en snedsträva av 22 x 70. Fals runt dörrkarmens insida erhålls med en list 22 x 34 som spikas fast.

Ytterpanel 14 av stående brädor 22 x 120. Springorna täcks med lockläkt 15 16 x 45. Knutbrädor görs av 22 x 120. På verandan görs två fasta bänkar (se framsida).

Alla utvändiga ytor såsom dörr, fönster, knutbrädor, verandastolpar, räcke, vindskivor och ytterpanel grundas med penetrerande grundolja. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Materialspecifikation

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Mängd Material Dimension Mängd
Syll, impregnerat träskyddsklass NTR/AB 45 x 95 11,6 lm Ytterpanel 22 x 120 97,0 lm
Betongplattor   9 st. Lockläkt 16 x 45 73,0 lm
Regel 45 x 70 34,0 lm Bottenregel 45 x 45 5,2 lm
Regel 45 x 95 14,6 lm Vattbräda 22 x 95 6,4 lm
Nockregel 45 x 45 3,2 lm Trekantslist 50 x 50 19,2 lm
Överliggare 28 x 120 2,8 lm Takpapp   10 m2
Tralläkt, impregnerat träskyddsklass NTR/AB 28 x 95 12,8 lm Vinkelbeslag   6 st.
Oljehärdad board 6 3,2 m2 Varmförzinkad spik    
Golvträ 20 x 95 37,0 lm Grundpapp    
Fönster 600 x 800 1 st.      
Dörr 600 x 1 610 1 st. Dörr    
Underlagsspont 17 x 95 111,0 lm Slät- eller underlagsspont 23 x 95 11,2 lm
Vindskiva 22 x 120 6,0 lm Spikreglar 22 x 70 2,7 lm
Vindskiva 22 x 95 6,2 lm List 22 x 34 3,8 lm
Virke till fast bänk plus eventuella kompletterande kortlingar.
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan