Svenskt Trä

Bygg en enkelbod

Uppdaterad 2021-06-30

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Ritningarna visar en bod på 10 m2.

Beskrivningen avser en oisolerad bod utan inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått är 900 x 2 000. Fönstret på gaveln är 1 000 x 1 000. Fönstret på långsidan är 1 000 x 500.

Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14. Spikar och beslag bör vara varmförzinkade. Till impregnerat trä bör rostfritt stål användas eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Bygglov

För en bod som är högst 3,0 m hög och med högst 15 m2 byggnadsyta – den yta som avgränsas av väggarnas utsidor – krävs normalt inte bygglov. Observera att det på tomten får finnas flera bygglovsfria komplementbyggnader med en sammanlagd yta av högst 15 m2. Rådgör gärna med byggnadsnämnden, som också kan lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till de senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning.

Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande.

Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Grund

Märk ut bodens placering på marken. Spika ihop en provisorisk ram av brädor med bjälklagets längd och bredd enligt planritningen. Mät diagonalmåtten mellan hörnen. Måtten ska vara lika stora.

Boden grundläggs på betongplintar. Gräv gropar för dessa i ramens hörn och i mitten på långsidor och gavlar. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, exempelvis lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Om berget lutar kraftigt kan det bli nödvändigt att göra en avjämning – en bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.

Gjut betongplattor 1 och tryck fast armeringsjärn 2 i betongplattorna. När betongen hårdnar placeras gjutformar 3 av papp mot den provisoriska ramen och på betongplattorna. Väg av noga.

Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant, 200 från marken. Fyll därefter tillbaka jord runt om formarna, som fylls med betong. Tryck fast plattjärnsbeslag/stolpfästen av varmförzinkat stål 4 för bjälkarna på gavlarna i den ännu inte hårda betongen. Dessa fixeras horisontellt 45 från ramens innerkant.

Bjälklag

Lägg ut syllisolering 5 på plintarna – bitar av grundpapp kan användas. Spika en stödläkt 45 x 45 6 på bärlinorna 45 x 145 7 i hållfasthetsklass C24. Använd spik 2,8 - 75, spikavstånd c 200. Gör urtag för stödläkten i bjälkarna 45 x 145 8 i hållfasthetsklass C24. Placera ut bärlinorna. Om golvet ska isoleras ska en bräda 22 x 95 spikas med 2,8 - 75 i underkant av bjälkarna för att ge underlag för blindbotten. Anpassa längder och utformning efter plintarna. Bjälkarna vid gavlarna placeras längs bjälklagets yttermått (ytterkant gjutform) – avståndet till närmaste bjälke blir 602,5 och avståndet mellan bjälkarna i de fyra mittersta facken blir 555. Spika samtliga bjälkar till bärlinorna med 2 stycken spik 4,0 - 125 i varje bjälkände.

Fäst gavlarnas bjälkar till förankringsbeslagen. C Spika blindbotten, underlagsspont 23 x 95 med 50 – 2,0, lägg på en vindtät papp och därefter isoleringen. Spika golvträ 23 x 95 över hela bjälklaget ända ut till kanterna. Vänd notsidan utåt på den första brädan och spika dolt i fjädern mot varje bjälke – bräda för bräda, använd dyckert 2,3 - 60 eller specialskruv 47 med borrspets för massiva trägolv. Använd en kloss av golvvirket för att slå samman golvbrädorna.

Takstolarna görs på plattformen enligt takstolsritning bredvid. Gör urtag i högben/överramar för hammarbanden och såga av takstolsändarna.

Materialet i takstolarna är hyvlat konstruktionsvirke 45 x 195 i hållfasthetsklass C18 i underram och i hållfasthetsklass C24 i överramar. Knutpunkterna utförs med spikningsplåtar 80 x 220 x 1,5 vid underramar och 80 x 220 x 1,5 i nock symmetriskt placerade på båda sidor enligt spikningsförbandsritningar och spikas med ankarspik 4,0 - 35, eller ankarskruv. Dimensioner och antal spik eller skruv i figurerna är beräknad för snözon 2,0. För snözon 3,5 finns takstolsritningar på www.byggbeskrivningar.se. Taket är dimensionerat för tegel eller motsvarande. Färdiga takstolar kan även beställas från fabrik.

Byggnadsnämnden lämnar besked om vilken snözon din kommun ligger i.

Regelstomme

Allt regelvirke till stommar är konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 där inget annat anges.

Väggarnas regelverk spikas ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Börja med de två långsidorna. Mät diagonalmåtten så att de överensstämmer, då är konstruktionen rätvinklig. Spika reglar 45 x 70 9 och diagonaler 45 x 70 10 genom syll 45 x 70 11 och hammarband 45 x 70 12. Använd spik 3,4 - 100.

Fortsätt på samma sätt med fönstergaveln. Om man vill ha ett mindre fönster tillkommer kortlingar 45 x 70 13 för detta. Samma gäller för fönster på långsidan. Sätt kortlingar så att de passar fönsterstorleken och kontrollera att fönstret går att öppna och lyfta ur.

Dörrgavelns stomme utförs i två delar, en på var sida om dörren. Res den färdiga stommen till en långsida på plats, staga den provisoriskt och spika den till bjälklaget. Använd spik 3,4 - 100. C Fortsätt med de övriga väggstommarna och spika dem till varandra. Ta bort pappröret från plintarna innan panelen monteras.

Tak

Montera takstolarna med hjälp av provisoriska strävor. Fäst vinkelbeslag 90 x 90 x 65 14 med 8 stycken ankarspik/ankarskruv 4,0 – 40 enligt D och stomperspektiv. Montera yttertak av underlagsspont. Vänd den hyvlade sidan ner och vänd fjädern uppåt. Börja vid takfoten och låt den första brädan nå något över takstolarna.

Om hängränna ska monteras, ska den första brädan nå cirka 35 över takstolen. Där monteras hängbrädan 22 x 120 15 på takstolsändarna för att fästa hängrännan. Spika med 2,8 - 75 i varje takstol.

Brädorna får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Kapa brädorna längs en kaplinje vid gavelsprången F och montera vindskiva 22 x 145, gavelläkt 45 x 45 och vattbräda 22 x 95 mot en trekantslist 50 x 50 med spik 2,8 - 75. Lägg ut underlagspapp så snart som möjligt efter inbrädningen.

Vid skarvning av pappen ska skarven skäras snett nedåt, enligt fasadritning, för att hindra att vatten rinner in under pappen.

Fasadpanel

Panel- och foderbrädorna bör grundmålas innan de spikas upp. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppningar.

Fixera fönsterkarmen på plats med kilar, mät diagonalmåtten och väg av med vattenpass, fäst den därefter till regelstommen. Gör på samma sätt med dörrkarmen. Spika foder kring dörr och fönster och montera fönsterblecket. Läs mer i byggbeskrivning Byta fönster och byggbeskrivning Montera dörr.

Måla panel och foder en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä. Spika ytterpanel, till exempel locklistpanel. Bottenbrädor enkelspikas med panelspik 2,8 - 55. Locklisten spikas med panelspik 2,8 - 75.

Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

Trappa

Komplettera utvändigt med en trappa. Lämpliga mått är steghöjd 150 – 165 och stegdjup 300.
Läs mer i byggbeskrivning Trappor.

Materialspecifikation

Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder samt spik enligt ritning. Spikar och beslag rekommenderas vara varmförzinkade. Dörr, fönster, beslag, grund, taktäckning, målarfärg och golvbeläggning tillkommer.

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Antal Mängd
Bärlina 45 x 145 C24 2 st. à 3 740 7,5 m
Bjälklag 45 x 145 C24 7 st. à 2 494 17,5 m
Summa     25,0 m
       
Överram 45 x 195 C24 8 st. à 1 851 14,9 m
Hanbjälke 45 x 195 C18 4 st. à 1 235 5,0 m
Stödläkt 45 x 45 2 st. à 3 740 7,5 m
Gavelläkt 45 x 45 4 st. à 1 850 8,0 m
Regelstomme 45 x 70 C14   81,0 m
Eventuell blindbotten 23 x 95   100,0 m
Eventuell blind­bottenbräda 22 x 95 15,0 m  
Golvunderlagsspont 23 x 95 10,0 m2 113,6 m
Takunderlagsspont 23 x 95 16,0 m2 181,8 m
Summa
underlagsspont
23 x 95 26,0 m2 295,4 m
       
Panel 22 x 145   182,0 m
Skarvlappar 22 x 145   10,0 m
Summa 22 x 145   192,0 m
       
Locklist 16 x 45   158,0 m
Trekantslist 50 x 50   8,0 m
Vindskiva 22 x 145   8,0 m
Hängbräda 22 x 120   8,5 m
Vattbräda 22 x 95   8,0 m
Foder 22 x 120   13,1 m
Dyckert 2,8 – 75 250 st.  
Eventuell dyckert 2,0 – 50 400 st.  
Trådspik 2,3 – 60 400 st.  
Trådspik 2,8 – 75 1 500 st.  
Trådspik 3,4 – 100 1 000 st.  
Trådspik 4,0 – 125 50 st.  
Pappspik 2,5 – 25 1 000 st.  
Ankarspik 4,0 – 40 200 st.  
Vinkelbeslag 90 x 90 x 65 8 st.  
Takpapp   16 m2  
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan