Svenskt Trä

Bygg inredning till trädgårdskök

Publicerad 2022-07-06

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

I denna byggbeskrivning beskrivs inredningen till trädgårdsköket som visas i byggbeskrivning Trädgårdskök Del 1: Konstruktion.

Inredningen består av en arbetsbänk med plats för diskho och flyttbara hyllor, en grillbänk som är rullbar, samt ett bockbord med separata sittbänkar.

Byggbeskrivning Trädgårdskök visar en plats att träffas på i skydd för regn, sol eller vind, en plats där man kan ordna med en måltid eller bara ta en paus, läsa eller umgås, ta en fika. Under kvällar kan trädgårdsköket vara den upplysta plats där man umgås med familj och vänner. Trädgårdsköket har en förlängd terrass och på dess avsats ska man kunna sitta, kanske på ett utbrett underlag när man tar en paus i trädgårdsarbetet.

Trädgårdsköket är 15 m2 och är tänkt att kunna användas året om. Det är öppet i två riktningar och har en utbyggd terrass utmed långsidan där bord och grillbänk kan placeras vid vackert väder. Utmed den inre långsidan finns en flexibel arbetsbänk i vinkel med plats för diskho och med flyttbara hyllor. Här finns också plats för uppställning av grillbänken.

Illustrationerna är ej skalenliga.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Plan, inredning

Arbetsbänk

Arbetsbänken består av en skiva sammansatt av två 42 × 225 limträbalkar 84 i hållfasthetsklass GL28cs samt en mellanliggande 42 × 180 limträbalk 85 i hållfasthetsklass GL28cs. Arbetsbänken vilar i bakkant, mot väggen, på pelarstöd av 45 × 45 tryckimpregnerade reglar 86 i träskyddsklass NTR AB och i framkant på 45 × 70 tryckimpregnerade reglar 87 i träskyddsklass NTR AB. De stående reglarna är i ovankant sammanfogade med 45 × 70 horisontella reglar 88 och i nederkant med 45 × 95 89 reglar, båda tryckimpregnerade i träskyddsklass NTR AB. Dessa stående och liggande reglar utgör en ram på vilken arbetsbänken monteras och som på sidan av den bärande stommens 115 × 115 limträpelare 20 skruvas i 22 × 145 spontad ytterpanel av gran 56 och bakomliggande 45 × 95 tryckimpregnerade reglar 52 53 54.

Under arbetsbänken monteras hyllplan som består av 34 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 95 i träskyddsklass NTR AB som monteras med kant-till-kantavstånd 51 och skruvas centriskt med en trallskruv Ø 4,2 × 55 mot underliggande 28 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 96 i träskyddsklass NTR AB. På arbetsbänkens båda stående reglar 86 87 skruvas 34 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 90 i träskyddsklass NTR AB som hyllplanen vilar på i bakkanten. Två hyllplan är flyttbara och kan efter önskemål flyttas och bilda en förlängning av arbetsbänken vid de tillfällen då exempelvis en längre arbetsbänk önskas.

Arbetsbänk med detaljer

Arbetsbänk, plan stomme

Arbetsbänk, vy mot bakre innervägg sektion a–a

Arbetsbänk, gavelsida med spaljé, gavelsida stomme, sektion med flyttbara hyllplan

Arbetsbänk, vy mot inre gavelvägg sektion b–b

Arbetsbänk, benpar sektion c–c  arbetsbänk, benpar sektion d–d  arbetsbänk, benpar

Montering
Kapa till 45 × 45 tryckimpregnerade reglar 86 i träskyddsklass NTR AB, samt 45 × 70 tryckimpregnerade reglar 87 i träskyddsklass NTR AB, L = 895 och skruva pallbrickor 5 117 i ena änden av varje regel.
Kapa till de horisontella 45 × 70 tryckimpregnerade reglarna 88 och 45 × 95 89 i träskyddsklass NTR AB. Lägg upp det första benparet tillsammans med de horisontella reglarna 88 89 på en arbetsbänk och passa in delarna så att de ligger i rät vinkel och kan skruvas samman utan att fogarna förskjuts. Fortsätt med de resterande fem benparen. Montera därefter 34 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 91 i träskyddsklass NTR AB som bärare av hyllplanen på ena sidan på fem av benparen. Innan monteringen av benparen mot väggen sker, montera 34 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 90 i träskyddsklass NTR AB för de nedre hyllplanen på gavelväggen, enligt SEKTION B–B samt ett 34 × 45 tryckimpregnerat staketläkt 91 som bär arbetsbänkens ändparti mot gaveln och ett 34 × 45 tryckimpregnerat staketläkt 90 på motstående gavel, som stöd för det flyttbara hyllplanet. Montera även ett stöd för arbetsbänken med en 45 × 70 tryckimpregnerad regel 92 i träskyddsklass NTR AB i hörnan, enligt SEKTION C–C.

Montera nu de sex benparen enligt anvisningen, så att de ansluter mot falsen till limträpelarna 20. Mellan benparen på ömse sida om limträpelarna 20 skruvas, i ovankant, en 45 × 70 tryckimpregnerad regel 93 i träskyddsklass NTR AB, L = 115 och i höjd med den nedre horisontella regeln en 45 × 95 tryckimpregnerad regel 94 i träskyddsklass NTR AB, L = 115, samma som limträpelarens 20 bredd.

Tillverkning av flyttbara hyllplan
Grovkapa tolv 34 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 95 i träskyddsklass NTR AB så att längden kan justeras och kapas till när hyllplanens staketläkt 95 är skruvade mot de underliggande staketläkten 96.
Börja med att lägga upp de tolv tryckimpregnerade staketläkten 95 på bockar. Kapa till tre 28 × 45 tryckimpregnerade staketläkt 96, L = 590 och snedkapa den ena kanten 1:4 (14°) Lägg ut tre staketläkt 96 på 34 × 45 staketläkten 95 med den spetsiga sidan nedåt, mot 95. Lägg den första staketläkten 96 i mitten och de båda andra centriskt 595 från mittlinjen på den mittersta staketläkten 96. Fixera de yttre staketläkten 95 med tvingar mot 28 × 45 staketläkten 96. Avståndet i ytterkant mellan de yttersta staketläkten 95 L = 606.

Observera att de flyttbara hyllplanen tillverkas med undersidan vänd uppåt för att på detta sätt undvika synliga skruvhuvuden på de färdiga flyttbara hyllplanen.

Flyttbara hyllplan

Börja med att skruva fast de yttre staketläkten 96 på ena långsidan och gå mot mitten, en trallskruv Ø 4,2 × 55 fästs centriskt på varje staketläkt med kant-till-kant-avstånd 51. Vänta med att skruva fast den mittersta 28 × 45 staketläkten 96. När mitten av hyllplanet i längdled, nåtts, fortsätt från andra långsidan och gå mot mitten. Skruva slutligen fast 28 × 45 mittstaketläkten 96. Vänd hyllplanet och mät upp färdig längd, se därvid till att avståndet från den yttre 34 × 45 staketläkten 95 till ytterkant på 28 × 45 staketläkten 96 är minst 40 på hyllplanets insida, den som vänds mot väggen. Dra en vinkelrät linje på vardera sidan av hyllplanet och såga längs linjal. Vänd därefter hyllplanet.

Tillverka ytterligare två långa hyllplan på samma sätt som föregående och lägg dem på plats innan arbetsbänken monteras. Se till att de båda flyttbara hyllplanen i bänkdelen mellan de två mittersta limträpelarna 20 kan skjutas ut och in vid behov.

När arbetsbänken utmed trädgårdskökets inre långsida är på plats, kan den del av arbetsbänken där diskbänken ingår tillverkas och monteras. Börja med att tillverka de korta hyllplanen, de under diskbänken, enligt ritning FLYTTBARA HYLLPLAN. De korta hyllplanen tillverkas på samma sätt som de längre, med undantag för att där inte finns någon mittre 28 × 45 staketläkt 96 på hyllplanens respektive undersida.

Tillverkning av arbetsbänk och gavelfyllnad
Borra hål Ø 16 på aktuella kantsidor på limträbalkar 84 + 85 + 84 för Ø 15 rundstav 112. Placera hålen 150 från respektive kant och mitt på bänkskivan. Hålen ska vara 50 djupa. Gör i ordning 10 stycken
träpluggar av Ø 15 rundstav 112 med längden 90. Lägg ut limträarbetsbänksskivorna på bockar och sätt ihop dem till hela arbetsbänksskivor. Rita kaplinjer på kortändarna och tillkapa och jämna till kanterna.

Montera 21 × 21 trekantslist 98 på arbetsbänkens gavel mot ingångsöppningen. Snedfasa 99 trekantslisternas 98 ena kant 1:1 (45°), den del som vetter mot den öppna delen av rummet. Lägg därefter de båda korta hyllplanen på plats och se till att de kan skjutas ut och in vid behov. Ställ den kortare arbetsbänken på plats och skruva fast mot vägg och stomme till den längre arbetsbänken. Sammanfoga slutligen de båda delarna av arbetsbänkarnas limträbänkskivor, den mot gaveln med diskbänk med den mot långsidan. Vid monteringen och sammanfogningen av de båda arbetsbänkarna, använd med fördel träbrickor eller träplugg, eller spänn- eller skarvbeslag för sammanfogning av skivor.

Spänn- eller skarvbeslag för sammanfogning av skivor

Grillbänk

Grillbänk

Grillbänken består av åtta 90 × 90 limträpelare 103 i hållfasthetsklass GL30h stående på låsbara hjul och en arbetsbänk 104 samt fyra fasta hyllplan 102 bestående av 3 stycken 42 × 225 sammanfogade limträbalkar i hållfasthetsklass GL28cs samt en löstagbar, L = 400 limträskiva 100 av 3 stycken 42 × 225 sammanfogade limträbalkar i hållfasthetsklass GL28cs. I mittsektionen av grillbänken kan en klotgrill placeras.

De fyra fasta hyllplanen vilar på 45 × 45 reglar 101 som är skruvade i limträpelarna 103 med Ø 6 × 90 rostfri träskruv med försänkt skruvhuvud. Innan reglarna 101 monteras förborras hål för samtliga träskruvar och skruvhuvudena försänks. Använd Ø 5 borr och fräs för försänkning av skruvhuvudena. De fasta hyllplanen monteras underifrån med rostfri Ø 6 × 70 träskruv med försänkt skruvhuvud.

Grillbänk uppifrån

Grillbänk långsida och kortsida

Grillbänk mått,  reglar 45 × 45

Grillbänk hörn detalj

Fasa ur för det översta hyllplanet på de yttre paren limträpelare 103, enligt ritning GRILLBÄNK, UPPIFRÅN. Börja med att lägga upp de två längre hyllplanen på ett arbetsbord och foga samman limträbalkarna 104
antingen med spänn- eller skarvbeslag 99 för sammanfogning av skivor eller träplugg av Ø 15 rundstav 112.

Borra hål Ø 16 på aktuella kantsidor för rundstav 112. Placera hålen 150 från respektive kant och mitt på de längre bänkskivorna. Hålen ska vara 50 djupa. Gör i ordning 22 stycken träpluggar av Ø 15 rundstav 112 med längden 90. Lägg ut limträgrillbänksskivorna på bockar och sätt ihop dem till hela skivor. Rita kaplinjer på kortändarna och tillkapa och jämna till kanterna.

Lämna kapmån på hyllplanens 45 × 45 reglar 101. När hyllplanens reglar 101 är monterade kan respektive hyllplan tillkapas och jämnas till i båda ändarna så att längden överensstämmer med ritningen GRILLBÄNK, UPPIFRÅN.

Observera att de fasta hyllplanens mått skiljer sig åt.

Märk därefter ut var ursågningen för limträpelarna 103 ska göras så att de stämmer överens på de båda fasta hyllplanen. Såga ur för limträpelarna 103. Montera därefter 45 × 45 reglarna 101 för de båda kortare hyllplanen, det fasta 102 och det löstagbara 100 och kapa till längden på de båda. Lägg därefter det kortare hyllplanet som ska fastmonteras i de båda vänstra benparen ovanpå de båda längre hyllplanen och passa in håltagningen för limträpelarna 103 med dem i de längre hyllplanen.

Montera först de undre reglarna 101 på limträstolparna 103 varefter det undre hyllplanet 102 monteras. Montera därefter det översta hyllplanets, arbetsbänken 104 reglar 101 samt det mellersta hyllplanet 102. Montera slutligen de mellersta hyllplanens reglar 101 samt skruva fast hyllplanen. Lägg det löstagbara, korta hyllplanet 100 på plats på sina reglar 101. Avsluta med att lägga på arbetsbänken 104 på sina reglar 101 och skruva fast den.

Avslutningsvis: gör håltagningen för klotgrillen enligt grilltillverkarens anvisningar och lägg därefter arbetsbänken 104 på plats och skruva fast den.

Observera
Glöm inte att lägga gnistskydd 105 vid klotgrillen.

Bockbord och sittbänk

Bockbord och sittbänk

Bockbord och sittbänkar, uppifrån

Bockbord
Kapa limträbalkarna 56 × 270 106 i hållfasthetsklass GL28cs grovt till limträbordsskivans längd, maximalt 3 000. Borra hål Ø 22 på aktuella kantsidor för träplugg. Placera hålen mitt för varje benkryss och en rad i mitten av bordsskivan. Hålen ska vara 50 djupa. Gör i ordning 6 stycken träpluggar av Ø 21 rundstav 107 med längden 90. Lägg ut limträbordskivorna på bockar och sätt ihop dem till en hel bordsskiva. Rita kaplinjer på kortändarna och tillkapa och jämna till kanterna.

Bockbord långsida

Bockbord kortsida

Kapa till limträbalken 42 × 180 108 i hållfasthetsklass GL28cs, som används till benkryssen, L = 1 000. Lägg limträbalkarna 108 i kors två och två enligt ritning BOCKBORD, FRÅN KORTSIDAN. Markera för halvt-i-halvt-sammanfogningen 109 och rita på kaplinjer vid ändarna. Halvt-i-halvt-sammanfogning går till på det sättet att man först sågar spår utmed markeringarna. Spåren får inte vara djupare än halva tjockleken hos limträbalken 108. Mellan de två ytterspåren karvas träet ut med ett stämjärn och slutjusteras med en rasp. Var försiktigt vid karvningen så att inte för mycket trämaterial karvas bort. Det ska vara ner till halva tjockleken. Lägg ihop benkrysset och kontrollera kaplinjerna med att ta diagonalmått. Båda diagonalmåtten ska vara lika stora. Kapa ändarna. Gör samma procedur med det andra benkrysset. Se till att det blir samma mått.

Kapa limträbalken 42 × 180 110 i hållfasthetsklass GL28cs till långsargen. Såga till tapparna 110 i sargens båda ändar. Se mått på ritning BOCKBORD, FRÅN LÅNGSIDAN. Slutjustera med raspen. Rita på tappens mått på benkryssen och gör hålet med hjälp av borr, sticksåg och rasp. Här får man ha lite känsla och tålamod.

Res upp benkryssen och passa in bensargen. Ha raspen i beredskap om det går trögt. Markera hålet i bensargen 109 för sprinten eller kiltappen 111, som klyvs av en Ø 21 rundstav 107. Hålet ska vara Ø 22 och ska synas endast till hälften när underredet sitter ihop. Ta isär bensargen från benkryssen och borra hålet i båda ändar. Vid ihopsättningen ska sprinten eller kiltappen 111 slås i med den flata sidan vänd in mot benkrysset 109. Karva vid behov till sprinten eller kiltappen 111 något i ena änden så att den kan slås i men inte mer än att den fortfarande ger spännverkan åt underredet.

Vänd på bordsskivan 106. Ställ det upp-och-nedvända underredet på bänkskivan 106 och passa in så att avståndet från ytterkanten är lika stort på båda sidorna. Kapa nu till tvärsargarna av reglar 45 × 45 113 och markera var de ska sitta på benkryssens 108 sidor. Lyft av underredet och skruva fast tvärsarg av 2 stycken 45 × 45 reglar 113. Kontrollera att spåret mellan virkesstyckena är 42 brett. Ställ underredet på plats, vänd på bordsskivan 106 och lyft upp den på underredet så att benkryssen passar in i tvärsargarnas spår. Borra hål Ø 16 för sprintar av Ø 15 rundstav 112 enligt ritning BOCKBORD, FRÅN LÅNGSIDAN. Bordsytan kan jämnas av med hjälp av en sickelskrapa. Slipa av kanter med medelgrovt sandpapper. Nu är limträbordet klart. Sätt på pallbrickor 10 116 på benkrysset 108 mot golvet.

Sittbänk
Ställ upp sittbänken av 90 × 315 limträbalk 114 i hållfasthetsklass GL30c med benen indragna 250 från bänkens ändar. Borra tre hål Ø 22 i sittbänken vid varje ände och i respektive ben av 90 × 315 limträbalk 115 i hållfasthetsklass GL30c. Borrhålet ska gå igenom sittbänken och in i benen 90 – 100. Dela Ø 21 rundstaven 107 i sex stycken stavar, L = 200. Spetsa kanterna i ena änden. Påför trälim i borrhålets sidoväggar. Slå ned rundstaven 107 med hjälp av en trä- eller gummiklubba, genom bänken 114 och ner i benen 115. Såga försiktigt av rundstaven 107 som skjuter upp över bänkens yta och slipa av ändytan med medelgrovt sandpapper. Sätt på pallbrickor 10 116 på benen 115 mot golvet.

Sittbänk, uppifrån

Sittbänk, från långsidan

Ytbehandling av trädgårdskök och inredning
En viktig egenskap hos en ytbehandling är grundningens penetrerande förmåga – förmågan att tränga in i träets cellstruktur. En grundning kan omfatta en eller flera behandlingar.

Resultatet av målningsarbetet är beroende av en mängd olika faktorer. Det är mycket viktigt att träet är fritt från sprickor och att ytan inte är missfärgad. Täckande färgskikt ger förhållandevis lång hållbarhet jämfört med laserande.

De anvisningar som färgtillverkarna ger för varje färgsystem bör noga följas.

Läs mer i byggbeskrivningarna Nymålning av utvändigt trä och Certifierad Målad Panel.

Trädgårdskök med utfälld markis

Materialspecifikation

www.byggbeskrivningar.se finns det möjlighet att få ut kaplistor och materialspecifikation för inredningen till Trädgårdsköket.

Sammanställning av alla numrerade delar i illustrationerna

Del 2: Inredning

Nr Beskrivning
84 Två limträbalkar 42 × 225 i hållfasthetsklass GL28cs
85 Mellanliggande limträbalk 42 × 180 i hållfasthetsklass GL28cs
86 Impregnerade reglar 45 × 45 i träskyddsklass NTR AB
87 Impregnerade reglar 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
88 Impregnerade horisontella reglar 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
89 Impregnerade reglar 45 × 95 i träskyddsklass NTR AB
90 Impregnerade staketläkt 34 × 45 i träskyddsklass NTR AB
91 Impregnerade staketläkt 34 × 45 i träskyddsklass NTR AB
92 Impregnerad regel 45 × 70, L = 1 336, i träskyddsklass NTR AB
93 Impregnerad regel 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
94 Impregnerad regel 45 × 70 i träskyddsklass NTR AB
95 Impregnerad yttre staketläkt 34 × 45 i träskyddsklass NTR AB
96 Impregnerade underliggande staketläkt 28 × 45 i träskyddsklass NTR AB
97 Impregnerad stödregel 45 × 95 i träskyddsklass NTR AB
98 Trekantslist 21 × 21
99 Snedfasning 45° av kanter på 21 × 21 trekantslist
100 Löstagbar limträskiva 400
101 Reglar 45 × 45
102 Fasta hyllplan i grillbänken
103 Limträpelare 90 × 90 () i hållfasthetsklass GL30h
104 Översta hyllplanet i grillbänken
105 Gnistskydd
106 Limträbalk 56 × 270 i hållfasthetsklass GL28cs
107 Rundstav Ø 21
108 Limträbalk 42 × 180 i hållfasthetsklass GL28cs
109 Benkryss av limträbalk 42 × 180 i hållfasthetsklass GL28cs
110 Långsarg av limträbalk 42 × 180 () i hållfasthetsklass GL28cs
111 Sprint eller kiltapp som klyvs av rundstav  21
112 Rundstav Ø 15
113 Reglar 45 × 45
114 Sittbänk av limträbalk 90 × 315 i hållfasthetsklass GL30c
115 Ben av limträbalk 90 × 315 i hållfasthetsklass GL30c
116 Pallbricka 10
117 Pallbricka 5

 

Detalj Beskrivning
Ä Kantregel detalj
Ö Gavelsida med spaljé
* Hörna detalj
www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan