Svenskt Trä

Bygg ett lusthus

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Typ
Längd
Bredd
Höjd

Planering

Att bygga ett vackert lusthus kan vara något av en utmaning. Stommen kan byggas in med glasfönster och dörrar. Eftersom ytan på detta lusthus understiger 15 m2 och nockhöjden är 3,0 m behövs inte bygglov. Lusthuset kan jämföras med en friggebod. Observera dock att det på en tomt får finnas flera friggebodar, men att deras sammanlagda yta inte får överstiga 15 m2 för att inte behöva söka bygglov. Om lusthuset placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs grannens medgivande. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Det är en fördel om man har tillgång till en elektrisk kap- och gersåg, som har snedställbar klinga. Vid all geringsågning är det viktigt med god passning mellan anslutande bitar. Synliga springor kan fyllas med mjuk fogmassa efter att ytorna har målats. Använd patron och fogspruta.

Materialval

Träkonstruktioner som dessa utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Till stolparna, syllen och golvreglarna väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A.

Till övriga delar väljer du oimpregnerat trä eller tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/AB. Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Det är viktigt att sammanfogningar görs starka. Alla fästdon och beslag av metall ska vara av rostfritt stål eller varmförzinkade.

Där inget annat anges gäller konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14.

Ytbehandling: Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Därefter målar man med en alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen utförs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Var särskilt noggrann med ytbehandling av
ändträytor som bör mättas med träskyddsmedel. Svåråtkomliga ställen målas före montering. Transparent träolja skyddar golvets yta och motverkar att små sprickor uppstår. Vid grundmålning för slamfärg eller linoljefärg, följ färgtillverkarens anvisningar. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 %. Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Golvkonstruktion

Är marken stadig kan det kanske räcka med att bygga lusthuset på 8 stycken betongplattor (block) 1 som avvägs horisontellt med rak regel och långt vattenpass. Alternativt kan betongplintar eller en åttkantig betongplatta gjutas. Det är viktigt med ett stöd under husets mittpunkt. Placera fuktavskiljande syllisolering av grundpapp mellan betong och trä.

Bredd mellan två parallella syllytterkanter 2 är 2 400. Snedkapa 8 stycken ytterbitar med 22,5° vinkel, längd 994. De skråspikas samman med 3,4 – 100, alternativt 4,0 – 125. Kontrollmät. Placera in fem tvärgående golvreglar 3 på centrumavstånd 400 – 500. De spikas fast utifrån med 4,0 – 125. Infästningen av golvreglarna kan förstärkas med byggbeslag.

Till golvet 4 används 28 x 120 tralläkt. Förborra spikhål vid ytterkanter och längdskarvar, då spricker inte träet. Golvytterkanten täcks runt om med en täckram 5. Om dess överkant snedsågas eller hyvlas med lutning utåt underlättas avrinning.

Stolpar och takstolar

De åtta stolparna 6 som är 2 250 höga spikas ihop av dubbla 45 x 120 reglar. Upptill sågas urtag för takstolarnas överramar 7 och hammarband 8, se detalj A. Dekorativa avfasningar görs med vertikalfräs/handöverfräs och 45° frässtål men kan även hyvlas/filas. Markera först med strykmått. Stolparna ställs på golvet och förankras med byggvinkelbeslag och ankarspik 4,0 – 40 eller ankarskruv.

Först tillverkas en hel takstol enligt takstolsritning mellan två stolpar, lutning 25°, som ritningens tvärsnitt visar. Överram 7 45 x 120, underram 9 45 x 95, lodrät stödbit 45 x 145. För att spika ihop takstolen används spikningsplåtar som har dimensioner och placering enligt takstols- och knutpunktsritningar. De spikas med ankarspik 4,0 – 35 på vardera sidan om takstolen enligt knutpunktsritningarnas anvisningar om spikantal och placering. Takstolarna sticker ut 280. Ändarna är avkapade lodrätt, se detalj A.

Takstolen reses, lodas in med långt vattenpass och sned- eller krysstagas provisoriskt med träribbor som spikas fast med 2,8 – 75.

Nästa stolppar reses och stagas. Tillverka sedan två sticktakstolar enligt sticktakstolsritning. Överramen 7 45 x 120 och underram 9 45 x 95 ansluts vinkelrätt mot den resta takstolen. Förstärk eventuellt med vinkelbeslag. Sett ovanifrån bildar de båda takstolarna ett kors. Kontrollera att alla mått och vinklar stämmer.

Nu reses de övriga fyra stolparna och hammarbandet 8 45 x 145 spikas fast upptill i urtagen vid stolparnas insida, se detalj A.

Hammarbandets överkant snedsågas 25° för att ansluta under underlagssponten 10. Ändarna snedkapas 22,5° för att passa mot överramen 7. Övriga fyra överramar skråspikas fast mellan nockkryss och stolpändar. Här används inga underramar.

 

Taket

Taket 10 är underlagsspont 23 x 95. Sätt första brädan nere vid takfoten. Låt den sticka ut nedanför takstolens tassar så att brädan sedan får stöd av takfotsbrädan 11. Vänd spontens fjäder mot nocken och brädans rillade sida uppåt. Spika med 2,8 – 75. Taktäckning görs med tjock skyddsbelagd takpapp. Montering enligt tillverkarens anvisningar.

Den kontursågade takfotsbrädan 11 22 x 95 ansluts under tak och mot takstolarnas ändytor. Takfotsbrädans mönsterkant har cirka 35 radie. De åtta dekorativa konsolstöden 12 är cirka 340 långa och kontursågade ur dimension 28 x 95. Förborra spikhål innanför de avrundade ändarna och spika fast dem på plats med spik 3,4 – 100.

 

Konsolstöd mellan stolpe och takfot. Varje ruta motsvarar 20 x 20. Gör först en mall av papp eller tunt skivmaterial. Rita upp formen på ämnen av kvistren rakfibrig furu 28 x 95. Kontursåga med elektrisk band- eller sticksåg. Bryt kanter med slippapper och fil. Ytbehandla före montering.

 

Räcket

Räckets överliggare 13 45 x 120, samt de båda horisontella reglarna 14 34 x 70, snedkapas 22,5° och skråspikas fast med spik 2,8 – 75 mellan stolparna. Höjd över golv cirka 950. Det är bra om överliggaren kan avrundas lite upptill så att vattenavrinning underlättas. Använd hyvel/elhyvel. Räckesspjälorna 15 tillverkas av 22 x 95 – 145. Kontursågning görs med elektrisk bandsåg eller sticksåg. Bryt kanterna väl med slippapper eller handöverfräs och kullagerstål 45°. Ytbehandla spjälorna med penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt och alkydoljegrundfärg. Färdigmålas före montering. Spika med panelspik 2,8 – 55.

 

Avslutning

Som avslutning upptill på taket görs en rund eller åttkantig profilerad spets, 500 – 600 hög. Här är den gjord som en vindflöjel med svarvade profilkulor av trä, monterade på en rundmässingsstång med diameter 8. Flöjeln av svartmålad mässingsplåt har ett fastlött rör som träs på stången. Röret ansluter nertill mot en fastlödd bricka på stången.

 

Materialspecifikation

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Mängd
Betongplattor,
alternativt betongplintar
    8 st.
Syll, impregnerat
träskyddsklass NTR/A
45 x 145 994 8 st.
Golvreglar, impregnerat träskyddsklass NTR/A 45 x 145 2 310
1 657
3 st.
2 st.
Trallgolv, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 120   ca. 50 lm
Täckram, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
22 – 28 x 45   ca.10 lm
Stolpar, impregnerat
träskyddsklass NTR/A
45 x 120 2 250 16 st.
Överramar/takstol 45 x 120 1 730
1 705
1 695
2 st.
2 st.
4 st.
Hammarband 45 x 145 925 8 st.
Underramar/takstol 45 x 95 2 298
1 126
1 st.
2 st.
Lodrät, stödbit/takstol 45 x 145 441 1 st.
Tak, underlagsspont 23 x 95   ca.10 m2
Takfotsbräda 22 x 95 1 342 8 st.
Konsolstöd 28 x 95 ca. 340 8 st.
Överliggare räcke,
impregnerat träskyddsklass NTR/AB
45 x 120 881 8 st.
Spikreglar räcke,
impregnerat träskyddsklass NTR/AB
34 x 70 845 14 st.
Räckesspjälor 22 x 95 805 63 st.
Takpapp     9 m2
Vinkelbeslag     4 st.
Spikningsplåtar 80 x 280 x 1,5
100 x 220 x 1,5
140 x 200 x 1,5
  8 st.
2 st.
2 st.
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan