Svenskt Trä

Montering av trall

Uteplats. Foto Örjan Karlsson.

Trall har blivit en stor produkt de senaste åren. Det finns en mängd olika trallprodukter och lika många olika sätt att lägga trall. Trallbrädor kan vid olämplig montering deformeras och skruvar kan gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik.

Uppdaterad 2021-04-12

Publicerad 2020-05-05

Se filmen för hur du monterar trall.

 

Montera trall

Det finns en mängd olika trallprodukter och lika många sätt att lägga trall på. Om trall monteras på ett felaktigt sätt kan trallbrädor deformeras och infästningar gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik. Branschorganisationen Svenskt Trä har därför tagit fram anvisningar för montering av trall. Väsentliga delar av dessa har införts i AMA Hus 21 under kapitel M.

Sortering

Traditionell trall av impregnerat trä finns i flera träskydds- och handelssorteringsklasser. Trallen kan ha hyvlad eller rillad yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se.

Det är ett samband mellan tjocklek på trall och underliggande konstruktion. Välj tjocklek på trall enligt tabell 1 och tabell 2 för att få rätt centrumavstånd på golvbjälkarna eller markreglarna av konstruktionsvirke och erforderlig längd på trallskruv eller kamspik. Se till att planera monteringen av trallbeläggningen och välj längder som minimerar antalet skarvar.

Impregnerad trall ska vara av sort G4-2 eller G4-3, sorterat enligt svensk standard SS-EN 1611-1.

Montera trall 3 brädor hyvlad rillad brun

Välj rätt träskyddsklass

Ett trädäck utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj material av god kvalitet och som är anpassat till det hårda utomhusklimatet. Välj tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR A till:
• trä i kontakt med mark.
• trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall).
• trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö (till exempel syllar, på plintar och betongplattor).

Välj tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR AB till:
• oskyddat trä ovan mark.

Mått och profiler på trall enligt Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se.Montera trall mått och profiler

Välj rätt trallskruv eller kamspik

Trallbrädor monteras bäst med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4, alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, mer följsam och har lång livslängd.

Trallskruv ska ha en ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt tabell 1. Se till att längden av trallskruvens ogängade del, halsen, ska ha halslängd lika med trallens tjocklek.

Montera trall tabell 1

Kamspik kan monteras som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den bör vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4, alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt tabell 2.

Montera trall tabell 2 

Välj rätt sida på trallbrädan

Trallbrädor ska i första hand monteras med den bästa sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt då trallbrädans översida, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning se figur 1.

Montera trall figur 1Figur 1 Montera trallbrädan med den bästa sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt.

Eftersom den impregnerade splintveden som innehåller mer träskyddsmedel då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Innan monteringen börjar, se till att alla trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.

Underliggande konstruktion och kant-till-kant-avstånd samt fogsprång

Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar eller markreglar av konstruktionsvirke till en altan eller ett trädäck på mark är rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (cirka 0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida bör fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen ska vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av, se figur 4.

Montera trall figur 4Figur 4 Vid skruvning eller spikning ska trallskruv eller kamspik monteras vinkelrätt mot trallbrädans översida och på ett sådant sätt att skruvhuvuden eller spikskallar kommer i jämn nivå med trallbrädans översida. Detta för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning.

Efter val av trallbräda, följ anvisningarna i tabell 3. Det är viktigt att ha rätt kant-till-kant-avstånd, se figur 2, mellan trallbrädorna.

Observera Att trallbrädor får aldrig monteras utan springa!

Montera trall figur 2
Figur 2 Kant-till-kant-avstånd och fogsprång för en trallbeläggning.
Observera att tabellvärdena för minsta kant-till-kant-avstånd enligt tabell 3 inte är ett mått på springa mellan trallbrädorna.

Använd gärna en mall för rätt kant-till kant-avstånd. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör trallbrädan läggas åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.
Fogsprång mellan intilliggande trallbrädor får i samband med montering vara högst 3 mm, se figur 2.

Observera att tabellvärdena för minsta kant-till-kant-avstånd, se figur 2 och enligt tabell 3, inte är ett mått på springa mellan trall- brädorna.

Montera trall tabell 3

Varför kant-till-kant-avstånd?
Impregnerade trallbrädor kan ha förhållandevis hög fuktkvot när den lämnar tillverkaren. Trallbrädorna levereras oftast med större bredd än det angivna måttet. Efter leverans och montering kommer trallbrädorna i regel att torka och krympa.

Impregnerade trallbrädor kommer i regel att börja torkas väl luftat under tak hos bygghandeln, vilket medför att trallbrädorna har börjat torka och krympa innan de levererats till byggarbetsplatsen. Beroende på hur mycket trallbrädorna torkat, kommer de att ha krympt olika mycket längs trallbrädan och i virkespaketet.

Om trallbrädorna lagrats länge under tak, till exempel flera månader sommartid, kan de ha torkat så mycket att de istället kan komma att svälla efter montering på byggarbetsplatsen. Eftersom det är svårt att veta hur mycket trallbrädorna torkat under lagring, krävs ett minsta kant-till-kant-avstånd enligt tabell 3.

En beläggning med trall kommer efter montering att svälla och krympa beroende av väderleken och omgivningens relativa luftfuktighet, RF. Det är därför viktigt att avståndet mellan trallbrädor är tillräckligt stort så att trallbrädorna inte ska svälla ihop efter långa regn- och blötsnöperioder. Detta kan dels leda till att regn- och smältvatten har svårare att rinna undan, dels att infästningar riskerar att gå av. Samtidigt ska avståndet mellan trallbrädor inte vara alltför stort så att springor under torrperioder blir alltför breda.

Impregnerade trallbrädor i träskyddsklass NTR A eller NTR AB kan orsaka betydande fuktrörelser. Vissa typer av trallbrädor, såsom värmebehandlade, furfurylerade eller acetylerade, har behandlats så att svällning och krympning begränsas, vilket möjliggör montering med mindre kant-till-kant-avstånd enligt tabell 3.

Trallbrädor av obehandlat kärnvirke av träslag såsom furu, lärk eller western red cedar, har något lägre vattenupptagning än impregnerade trallbrädor men fuktrörelser är mer beroende av ytbehandling och underhåll.

Montera trallen

Infästning och avstånd till kant
Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg eller pelare. Se figur 3 och figur 6.

Montera trall figur 3

Figur 3 Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg eller pelare.

Trallskruv eller kamspik monteras vinkelrätt mot trallbrädans översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden eller spikskallar kommer i jämn nivå med trallbrädans översida, inte djupare. Detta för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning, se figur 5. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i jämn nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har nått sin jämviktsfuktkvot.

Montera trall figur 5
Figur 5 Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas med grundisoleringspapp.

Vid maskinspikning ska arbetstrycket ställas in efter minsta förekommande densitet hos aktuell trall. Efter maskinspikning ska eventuella uppstickande spikskallar slås ner manuellt.

Stumskarv
Planera läggningen av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Skarvarna ska utföras stumt över stöd enligt figur 4.

Vid skarv monteras påsalning med 45 × 95 spikreglar på vardera sida om golvbjälken eller markregeln för att få optimal infästning. Hål förborras för trallskruv respektive kamspik i trallbrädans ändar, för att motverka sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3,0 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik.

Ändträytor vid stumskarvar och ändar ska behandlas med penetrerande grundolja i samband med montering för att motverka fuktrörelser, deformation, sprickbildning och rötangrepp. Oundvikliga skarvar i intilliggande trallbrädor ska förskjutas minst 1 200 mm och de ska fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvar och anslutningar ska passas.

Skarvslutbrädor ska ha en minsta längd 2 m.

Fuktskydd
Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att grundisoleringspappen går förbi golvbjälkarnas eller markreglarnas överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se figur 4. Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda, så kallad fris, måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45 × 95 spikreglar innanför yttre golvbjälke eller markregel. Mellan tvärgående trall/fris och längsgående trall ska en minst 6 mm bred rörelsefog utföras, se figur 6.

Montera trall figur 6
Figur 6  Tvärgående trall, så kallad fris, monteras för att dölja ändträytorna på trädäckets kortsidor. Extra stöd genom påsalning av spikreglar innanför den yttre golvbjälken eller markregeln. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot fris.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar. Ändträytor ska behandlas med penetrerande grundolja i samband med montering för att motverka fuktrörelser, deformation, sprickbildning och rötangrepp.

Fogsprång mellan intilliggande trallbrädor i en färdig trallbeläggning får vara högst 3 mm, se figur 2.

Ytbehandling av trall

Ytbehandling med till exempel alkydoljefärg eller färglös alternativt pigmenterad träskyddsolja skyddar trallens yta och motverkar att små sprickor uppstår.

Pigmenterad träolja ska användas på bland annat brunfärgad trall för att motverka träets naturliga kulörförändring och ger därmed på sikt något mindre kulörförändringar jämfört med en färglös träolja. Underhåll med färglös eller pigmenterad träolja bör vid behov upprepas.

Observera
Måla inte på fuktigt trä. Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) ska inte överstiga 16 % – gäller även för impregnerat trä. Träets ytfuktkvot kontrolleras med en elektrisk fuktkvotsmätare.

Montera trall två brädor

Underhåll av trall

Gör en årlig översyn av trädäcket och åtgärda eventuella brister i trallskruvs- eller kamspiksinfästningar. Byt ut eventuellt trasig trallskruv eller kamspik och se till att alla skruvhuvuden respektive spikskallar kommer i jämn nivå med trallbrädans översida, se figur 5. Ibland kan man behöva komplettera med en extra infästning eller byta ut någon enstaka trallbräda. 

Ett trädäck som regelbundet tvättas och hålls rent från smuts och missfärgning håller i många år.

Är trallen inte alltför smutsig kan trallen tvättas med såpa och vatten. Ett annat alternativ är att tvätta för hand med borste och med vatten och lut. Det finns även särskilda rengöringsmedel att använda. Upplöst smuts går sedan att skölja bort med vatten.

Observera
Att tvätta med högtryckstvätt bör utföras med försiktighet då det kan rugga upp träytan och orsaka stickor. Använd lågt tryck på högtryckstvätten, gärna i kombination med en roterande borste.

Att tvätta trallbrädorna med lut och vatten gör att den gröna kulören bleks mot en grå kulör. Om ytan sedan lämnas obehandlad finns risk för sprickor, flisor och trallbrädorna blir inte vatten-avvisande. Ytan bör, efter det att den torkat, efterbehandlas med träolja.

Impregnerat trallsortiment

Mått och profiler på trall enligt Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se.

Montera trall sortiment

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-04-12

Publicerad 2020-05-05

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Dela sidan