Bra att veta om limträ

Här får du information om det som är bra att veta om limträ.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01

Användning – uppbyggnad

Limträ används främst som bärande element i byggnader men är även ett utpräglat gör-det-själv-material, som med fördel kan användas till utvändiga panelbrädor, trallbrädor och till hobbysnickerier såsom trappor, sittbänkar, bord, sängar och dylikt.

Elementen är uppbyggda av lameller (hyvlade plankor) som limmas industriellt med flatsidorna mot varandra. Lamellerna i limträelement är konstruktionsvirke av träslaget gran. Limmet utgör mindre än 1 viktsprocent och är resistent mot fukt.

Limträ används framförallt som balkar och pelare i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och ett effektivt materialutnyttjande krävs. Det kommer därför ofta bäst till sin rätt som ett tidlöst, praktiskt och långlivat material i stora byggnader men används även i småhus.

Exempel på användning i småhus är: nockbalk, gavelpelare, takbalk, golvbjälkar, balk över öppning och bärlina under bjälklag. Limträ är även vanligt förekommande i uterum och carportar.

Kvistar och andra defekter hos en enskild planka blir med limträteknik inte så betydelsefulla, eftersom de hamnar i olika tvärsnitt i ett limträelement. Därför är balkar och pelare av limträ genomsnittligt starkare och styvare än motsvarande element i konstruktionsvirke med samma dimension.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Egenskaper

Över hundra års erfarenhet visar att limträ tillgodoser de mest krävande konstruktionsbehoven. Limträ har förutom sin höga styrka även god stabilitet vid en brand. Trots brännbarheten är inträngningshastigheten vid en brand långsam, cirka 0,5 – 1,0 mm per minut. Den låga inträngningshastigheten beror på att det på ytan bildas ett isolerande kolskikt av de heta eldslågorna.

En annan värdefull egenskap hos limträ är dess måttnoggrannhet och formstabilitet samt mindre sprickbenägenhet. Rakhet och tvärsnittsmått hos raka limträbalkar ligger inom mycket snäva toleranser.

Limträ väger ungefär 500 kg/m3. Kombinationen av låg vikt och hög hållfasthet är unik. I förhållande till vikten är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen – starkare än stål, aluminium och betong. Det är därför stora hallbyggnader ofta byggs i limträ.

För ett byggprojekt innebär den lägre vikten att transporter och hantering blir billigare och enklare. För mindre byggprojekt behövs inte någon lyftkran. Enklare bearbetning och infästningar spar tid och pengar. Limträelement används i regel synliga och de är enkla att ytbehandla. I många fall behövs ingen ytbehandling. Totalt sett blir limträ som regel det mest ekonomiska alternativet.

Limträ är ett högkvalitativt och mångsidigt byggmaterial med miljö- och utseendemässiga fördelar.

Kvalitet

Limträ är ett konstruktionsmaterial som tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Limträprodukter uppfyller högt ställda krav enligt en gemensam europeisk standard och de är underkastade mycket stränga kontrollrutiner vid tillverkningen. Företag som producerar limträ är underkastade kontroll av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är ett ackrediterat certifieringsorgan.

Tillverkningsstandard är hållfasthetsklass GL30 för limträ. Bokstäverna GL står för Glulam. Siffran 30 anger ett värde på hållfastheten. Efter siffran anges bokstaven c eller h, där c = combined (kombinerat) limträ, h = homogeneous (homogent) limträ. Limträ­balk med breddmått smalare än 90 mm har hållfasthetsklass GL28cs där cs = combined split (klyvlimträbalk).

Det finns olika utseendeklasser. Lagerdimensioner (se tabeller nedan) tillverkas med så kallade Renhyvlade ytor enligt svensk standard. Limträ tillverkas främst av gran, som är ljust gulvitt till färgen och limfogarna är i det närmaste osynliga.

Det lim som används till limträ uppfyller kraven för Limtyp I i limträstandarden, vilket innebär att limträet kan användas i samtliga klimatklasser. Limträ ska skyddas väl mot nederbörd och annan fuktpåverkan.

Limträbalkar och -pelare levereras normalt obehandlade med någon form av skyddsemballage från limträtillverkaren.

CE-märket får användas av godkända limträtillverkare och är en garanti
för att produkten är tillverkningskontrollerad och godkänd.

Limträpelare och limträbalkar

För enklare tillämpningar, som till småhus och ombyggnader, finns ett antal lagerdimensioner. Dessa bör av flera skäl användas i första hand, dels av ekonomiska skäl men även av hänsyn till snabbare leveranstid. Lagerdimensioner finns normalt i bygg- och trävaruhandeln eller kan beställas med kort leveranstid. Även om en lagerdimension blir överdimensionerad, lönar det sig ofta att välja lagerstandard, som finns i ett stort antal dimensioner och i längder upp till 12 m samt hållfasthetsklasser enligt tabellerna nedan.

Limträbalkar

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Limträbalkar
A x B
(mm)
Hållfasthetsklass Vikt
(kg/m)
Volym
(m3/m)
Motståndsmoment Wx
(mm3 · 103)
42 x 180
42 x 225
42 x 270
GL28cs
GL28cs
GL28cs
 3,6
 4,5
 5,4
0,008
0,009
0,011
  227
  354
  510
56 x 225
56 x 270
GL28cs
GL28cs
 6,0
 7,2
0,013
0,015
  473
  680
66 x 270
66 x 315
GL28cs
GL28cs
 8,5
 9,9
0,018
0,021
  802
1 091
90 x 180
90 x 225
90 x 270
90 x 315
 GL30c
 GL30c
 GL30c
 GL30c
 7,7
 9,6
11,5
13,5
0,016
0,020
0,024
0,028
  486
  759
1 094
1 488
115 x 180
115 x 225
115 x 270
115 x 315
115 x 360
115 x 405
115 x 450
115 x 495
115 x 630
 GL30c
 GL30c
 GL30c
 GL30c
 GL30c
GL30c
 GL30c
 GL30c
 GL30c
9,8
12,3
14,8
17,2
19,7
22,1
24,6
27,0
34,4
0,021
0,026
0,031
0,036
0,041
0,047
0,052
0,057
0,072
  621
  970
1 400
1 902
2 480
3 144
3 881
4 696
7 607
140 x 225
140 x 270
140 x 315
140 x 360
140 x 405
 GL30c
 GL30c
 GL30c
 GL30c
 GL30c
15,0
18,0
21,0
23,9
26,9
0,032
0,038
0,044
0,050
0,057
1 180
1 700
2 320
3 020
3 827
Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning.

 

Limträpelare

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Limträpelare
A x B
(mm)
Hållfasthetsklass Vikt
(kg/m)
Volym
(m3/m)
Motståndsmoment Wx
(mm3 · 103)
90 x 90 GL30h  9,3 0,008   122
115 x 115 GL30h  6,3 0,013   254
140 x 135
140 x 140
GL30h
GL30h
 9,0
 9,3
0,019
0,020
4 253
4 573
160 x 160 GL30h 12,2 0,026 6 827
165 x 165 GL30h 12,9 0,027 7 487
Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning.

 

Dimensionering

Vid en dimensionering väljs limträprodukt med erforderliga tvärsnittsmått för att säkerställa bärförmåga och deformationer vid dimensionerande last. Dimensionstabeller finns i Svenskt Träs Limträhandboken del 1. Enklare dimensioneringar kan göras med hjälp av Svenskt Träs dimensioneringsprogram, som finns under fliken Dimensionering eller med hjälp av limträtillverkarnas dimensioneringsprogram, som finns på deras hemsidor. I övriga fall, anlita en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör som kan hjälpa till att dimensionera.

Exempel på dimensionering av limträbalk till småhus finns i Lathunden från Svenskt Trä. Lathunden finns att ladda ner som app på www.svenskttra.se/lathunden eller sök i App Store eller Google Play efter Lathunden.


Övriga limträprodukter

Limträytterpanel

Breda utvändiga panelbrädor tillverkas av limträ, med tvärsnittsmåtten 25 x 225 alternativt 25 x 325. Råvaran är gran och limträytterpanelbrädorna har stående årsringar för ökad livslängd, formstabilitet och hållbarhet. Det finns en profil för stående och en profil för liggande limträytterpanel. Den synliga framsidan är finsågad. Limträytterpanel kan levereras grundmålad alternativt grundmålad och mellanstruken.

 

Hantering och lagring

Limträ bör helst lagras hos limträtillverkaren eller bygg- och trävaruhandlaren. Om något limträ behöver lagras under kort tid på byggarbetsplats ska det vara upplagt på stadiga underslag, minst 300 ovan mark, och skyddat från alla former av nederbörd, markfukt, smuts och solstrålning. Om en presenning är fixerad vid marken runt om kan innestängd markfukt förstöra limträet (jämför med en ostkupa). Oavsett vilket väderskydd du använder, se till att limträet lagras så att det kan luftas och hållas torrt.

Vid en leverans ska limträet omgående kontrolleras och förses med icke genomskinlig skyddstäckning alternativt läggas upp under tak, helst i ett torrt och varmt utrymme.

Beträd inte limträet och använd alltid rena handskar. Eventuella smutsfläckar kan dock slipas bort i efterhand.

Kranlyft

Eventuella stroppar ska också vara rena och de kan i många fall behöva användas tillsammans med kantskydd av till exempel vinklad hårdpressad papp.

Bearbetning

Limträ kan bearbetas som vanligt trä. Hål och urtag i limträbalkar måste göras med stor försiktighet. Det finns gränser för hur stora hål och urtag som kan tillåtas. Kontakta den ansvarige
byggnadsingenjören/byggnadskonstruktören i god tid före bearbetning på byggarbetsplatsen. I många fall, till exempel vid ett stort antal takbalkar, kan det löna sig att låta limträtillverkaren utföra bearbetning och kapning före leverans. Denna service från limträtillverkaren omfattar exaktkapning, urtag i balkändar, eventuella hål och dylikt.

Ytbehandling och underhåll

Limträ kan ytbehandlas som vanligt hyvlat trä. Om limträ exponeras utomhus för väder och vind, men under tak, kan det behöva ytbehandlas. Täckande färgsystem ger ett hållbart väderskydd men behöver så småningom underhållas. Även laserande system ger ett visst väderskydd och de är enklare att underhålla. Läs mer i byggbeskrivningarna Nymålning av utvändigt trä respektive Måla utomhus samt Måla inomhus.

Förbindningar

Vid små krafter används standardbeslag av typ spikningsplåtar, balkskor och ankarspik eller -skruv. Även smidda stål, till exempel plattstål och vinkelstål, kan användas i kombination med träskruv, till exempel sexkantig träskruv. Vid större laster och grövre dimensioner måste man alltid ha smidda förband med stållaskar och genomgående skruv med mutter och bricka. Läs mer i byggbeskrivning Skruv- och spikguide.

Vid höga krav på utseende eller brandskydd kan laskar av spikningsplåt kläs in med någon typ av skiva, till exempel plywood. Ett annat sätt är någon typ av dold infästning med inlimmad skruv eller inslitsade plåtar. Kontakta limträtillverkaren för ytterligare information. Förbindare av stål ska ha rostskydd anpassat till användningen, i regel varmförzinkat.

Träskydd

I de flesta fall går det att skydda trä från mikrobiell påväxt med lämpligt konstruktivt träskydd, det vill säga rätt genomtänkt konstruktionsutformning.

I de fall det anses omöjligt eller tveksamt bör man använda limträ med lameller av impregnerat limträ. Limträ tillverkat av impregnerade lameller i träskyddsklass NTR/A ger ett bra grundskydd mot röta och skyddseffekten kan ytterligare ökas genom efterbehandling och regelbundet underhåll med ett träskyddsmedel. Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Miljö

Limträ har liksom trä stora miljöfördelar jämfört med de flesta andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Limträ är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall, sett ur ett livscykelperspektiv.

Att tänka på vid beställning

Vid en förfrågan eller en beställning är det viktigt att specificera limträet så att inte några missförstånd kan uppstå. Ange typ av limträprodukt, till exempel balk, antal, dimensioner, samt längder. Renhyvlade ytor, hållfasthetsklass GL30c och GL30h och Limtyp I är tillverkningsstandard. Klyvlimträbalk klassificeras som GL28cs.

Om limträet ska bearbetas av limträtillverkaren är det viktigt med en tydlig måttsättning på ritningen för att undvika risk för felaktigheter.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om limträ, kontakta Svenskt Träs Limträkommitté, som är den svenska limträindustrins organisation för teknisk information och utveckling.

För enklare dimensionering finns Lathunden att ladda ner som app på www.svenskttra.se/lathunden eller sök i App Store, Google Play eller Windows Phone Store efter Lathunden.

Enklare dimensionering kan göras med hjälp av Svenskt Träs dimensioneringsprogram, som finns på www.byggbeskrivningar.se under fliken Dimensionering.

För mer information, kontakta limträtillverkarna:

www.glulam.se
 www.martinsons.se  
 www.moelven.se  
 www.setragroup.com  


Uppgifterna om limträ i denna byggbeskrivning avser endast certifierat limträ från medlemsföretagen i Svenskt Träs Limträkommitté och informationen är sammanställd i samarbete med Svenskt Trä.

Endast sådant limträ som är CE-märkt är relevant för Svenskt Träs rekommendationer och garanterar jämn och hög kvalitet.

Medlemsföretagen i Svenskt Träs Limträkommitté är godkända av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid upphandling eller inköp av limträ, se till att limträet är certifierat av SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut!

www.byggbeskrivningar.se genomförs av Svenskt Trä i samarbete med 628 bygg- och trävaruhandlare.

Uppdaterad 2021-05-28

Publicerad 2017-10-01